Геодезия

Заповеди на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-22 от 31.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Осмар и с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № РД-18-179 от 01.04.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Мъглен, община Айтос, област Бургас;

Заповед № КД-14-23 от 02.04.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Крапчене, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-24 от 03.04.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Подгорица, с. Момино, с. Ралица,
с. Кошничари и с. Росина, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-181 от 06.04.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Билка, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-182 от 06.04.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Дропла, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-183 от 06.04.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Дъскотна, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-184 от 06.04.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Снягово, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-185 от 06.04.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Соколец, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-185 от 06.04.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Струя, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-16-11 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Александрово, с. Горица,
с. Каменар, с. Лъка, с. Медово, община Поморие, и селищно образувание Каменско на територията на населено място с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-16-12 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на гр. Долни чифлик, с. Кривини,
с. Пчелник,  с. Рудник, с. Старо Оряхово и с. Детелина, с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна;

Заповед № РД-16-13 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Булаир, с. Бърдарево, с. Венелин,
с. Голица, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, с. Нова Шипка, с. Солник, община Долни чифлик, област Варна;

Заповед № КД-14-25 от 10.04.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Давидово, община Търговище, област Търговище;

Заповед № КД-14-26 от 10.04.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Здравец, община Търговище, област Търговище;

Заповед № КД-14-28 от 10.04.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Септемврийци и с. Черни връх, община Вълчедръм, област Монтана.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди  № КД-14-22 от 31.03.2020 г., № КД-14-23 от 02.04.2020 г., № КД-14-24 от 03.04.2020 г., КД-14-25 от 10.04.2020 г., № КД-14-26 от 10.04.2020 г. и № КД-14-28 от 10.04.2020 г., които във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 2020 г.), подлежат на обжалване в 30-дневен срок от отмяна на извънредното положение.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us