Геодезия

Заповеди на изпълнителния директор на АГКК в днешния брой на „Държавен вестник“

В брой 36 от 05.05.2017 г. на „Държавен вестник“ са публикувани четири заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Мима Чалева.

Със заповед № РД-18-17 от 3 април 2017 г. се одобряват кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 02659.2194.2023, гр. Банкя. Заповедта е издадена на основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение № 5618 от 21.08.2013 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм.д. № 3519/2012 г., Решение № 6856 от 19.05.2014 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по адм.д. № 2446/2014 г., Решение № 2319 от 8.04.2016 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм.д. № 11543/2015 г. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

Със заповед № РД-18-18 от 7 април 2017 г. се одобряват кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 44063.6228.3602 и 44063.6228.3605, с. Лозен, район „Панчарево“. Заповедта е издадена на основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение № 4409 от 3.07.2013 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм.д. № 10140/2011 г., Решение № 6881 от 14.11.2014 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм.д. № 4801/2014 г., и Решение № 7620 за поправка на очевидна фактическа грешка от 9.12.2014 г. на Административния съд – София-град, Решение № 7896 от 29.06.2016 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по адм.д. № 232/2016 г., Решение № 13362 от 7.12.2016 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по адм.д. № 232/2016 г. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

Съз заповед РД-16-3 от 13 април 2017 г. се открива производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителните граници на с. Дъбован, община Гулянци, област Плевен. Заповедта е издадена на основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, вх. № 10-15-3 от 23.02.2017 г., от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геобазис“ – ООД. Графикът за извършване на дейностите ще бъде обявен в СГКК – Плевен, общината и кметството. Собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост в срок до 30 работни дни от обнародването на заповедта в днешния брой на „Държавен вестник“.

Със заповед № РД-18-19 от 13 април 2017 г. се одобряват кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Макариополско, община Търговище, област Търговище. Одобряването е на основание § 33, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.). Заповедта влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us