Геодезия

Заповеди на шефа на АГКК за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-209 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подгорец, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-210 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зайчар, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-211 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Припек, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-212 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рудина, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-213 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сини рид, община Руен, област Бургас;

Заповед № КД-14-55 от 11.06.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Бело поле, община Ружинци, област Видин.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед
№ КД-14-55 от 11.06.2020 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 02.08.2020 г. вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us