Геодезия

Заповеди за одобрени КККР и обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР

В ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-484 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Егълница, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-485 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калище, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-486 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Косача, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-487 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-488 от 22.07.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Тича, община Котел, област Сливен;

Заповед № РД-18-489 от 23.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-490 от 23.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-491 от 23.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Светля, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-492 от 23.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слатино, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-493 от 23.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чепино, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-494 от 24.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ракиловци, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-495 от 24.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сирищник, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-496 от 24.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-497 от 25.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-498 от 25.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
Същевременно в ДВ бр. 64 от 13.08.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:
на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Белотинци, община Монтана, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 03736.280.36, 03736.280.37, 03736.280.38, 03736.280.39, 03736.280.40, 03736.280.41, 03736.280.45, 03736.280.46, 03736.290.31, 03736.305.8, 03736.305.10, 03736.305.11, 03736.360.12, 03736.360.13, 03736.360.14, 03736.365.8, 03736.400.35, 03736.400.36, 03736.405.1, 03736.405.4, 03736.415.2, 03736.415.3, 03736.415.4, 03736.415.15, 03736.415.18, 03736.420.1, 03736.425.45, 03736.425.46, 03736.425.47, 03736.485.1, 03736.485.2, 03736.485.10, 03736.485.12, 03736.485.14, 03736.485.15, 03736.485.16, 03736.485.17, 03736.485.18, 03736.485.19, 03736.485.20, 03736.485.24, 03736.485.26, 03736.485.27, 03736.485.28, 03736.485.29, 03736.485.30, 03736.485.31, 03736.485.32, 03736.485.33, 03736.485.34, 03736.485.35, 03736.485.36, 03736.485.37, 03736.490.37, 03736.505.26, 03736.505.27, 03736.505.32, 03736.510.25, 03736.510.34, 03736.510.35, 03736.510.38, 03736.510.39, 03736.510.41, 03736.510.44, 03736.510.47, 03736.510.48, 03736.515.12, 03736.525.6, 03736.525.7, 03736.525.8, 03736.525.9, 03736.525.11, 03736.525.18, 03736.535.40, 03736.535.41, 03736.540.9, 03736.545.1, 03736.545.2, 03736.545.5, 03736.550.2, 03736.550.5, 03736.550.6, 03736.550.7, 03736.550.9, 03736.550.10, 03736.550.11, 03736.550.12, 03736.745.1, 03736.745.6, 03736.745.7, 03736.745.8, 03736.745.10, 03736.760.2, 03736.760.3, 03736.760.12, 03736.760.53, 03736.760.56, 03736.760.57, 03736.760.58, 03736.775.2, 03736.775.3, 03736.775.4, 03736.775.5, 03736.775.6, 03736.775.44, 03736.775.45, 03736.775.46, 03736.775.47, 03736.800.1, 03736.800.3, 03736.800.72, 03736.800.94, 03736.800.96, 03736.800.97, 03736.800.99, 03736.800.273, 03736.800.506, 03736.800.618, 03736.800.645, 03736.800.692, 03736.800.708, 03736.800.717, 03736.800.718, 03736.800.739, 03736.800.741, 03736.800.742, 03736.800.845, 03736.800.846, 03736.915.1, 03736.915.57, 03736.915.58, 03736.915.95, 03736.915.96, 03736.915.97, 03736.915.99, 03736.915.121, 03736.915.122, 03736.915.123, 03736.915.158, 03736.915.159, 03736.915.162, 03736.925.163, 03736.925.200, 03736.925.241, 03736.925.272, 03736.925.276, 03736.925.278, 03736.925.279, 03736.925.280, 03736.925.281, 03736.925.320, 03736.925.321, 03736.925.348, 03736.925.425, 03736.925.445, 03736.932.7, 03736.932.8, 03736.932.12, 03736.932.13, 03736.932.14, 03736.932.15, 03736.932.16, 03736.932.17, 03736.932.18, 03736.932.19, 03736.932.20, 03736.933.93, 03736.933.94, 03736.933.95, 03736.933.96, 03736.933.97, 03736.933.99, 03736.933.100, 03736.933.105, 03736.933.112, 03736.937.11, 03736.937.12, 03736.937.13, 03736.937.14, 03736.937.15, 03736.937.24, 03736.937.63, 03736.938.12, 03736.938.24, 03736.938.25, 03736.938.26, 03736.938.48, 03736.938.76, 03736.938.77, 03736.938.91, 03736.941.1, 03736.941.5, 03736.941.8, 03736.941.10, 03736.941.11, 03736.941.13, 03736.941.14. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 27.08.2019 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Още, на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доктор Йосифово, община Монтана, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 21840.5.312, 21840.5.385, 21840.14.113, 21840.14.504, 21840.14.518, 21840.14.548, 21840.14.559, 21840.15.6, 21840.15.7, 21840.15.8, 21840.15.12, 21840.15.585, 21840.36.7, 21840.36.40, 21840.36.42, 21840.36.79, 21840.36.90, 21840.36.91, 21840.36.95, 21840.36.96, 21840.36.97, 21840.36.585, 21840.53.945, 21840.53.958, 21840.64.72, 21840.64.73, 21840.64.113, 21840.64.246, 21840.64.902, 21840.64.904, 21840.64.908, 21840.64.945, 21840.67.306, 21840.67.333, 21840.67.334, 21840.69.1, 21840.69.8, 21840.86.9, 21840.86.377, 21840.86.457, 21840.95.11, 21840.95.553, 21840.95.589, 21840.95.638, 21840.98.1, 21840.98.2, 21840.98.7, 21840.98.12, 21840.98.13, 21840.98.14, 21840.98.15, 21840.98.16, 21840.98.17, 21840.98.18, 21840.98.20, 21840.98.21, 21840.98.22, 21840.98.23, 21840.98.24, 21840.98.62, 21840.98.63, 21840.98.64, 21840.98.96, 21840.98.97, 21840.98.98, 21840.98.100, 21840.98.101, 21840.98.201, 21840.98.495, 21840.98.567, 21840.99.27, 21840.101.29, 21840.101.37, 21840.101.38, 21840.101.41, 21840.102.7, 21840.102.9, 21840.102.10, 21840.102.13, 21840.102.354, 21840.116.1, 21840.116.2, 21840.116.4, 21840.116.5, 21840.116.6, 21840.116.11, 21840.116.15, 21840.116.19, 21840.116.623, 21840.116.624, 21840.116.625, 21840.116.626, 21840.116.627, 21840.116.630, 21840.116.649, 21840.116.650, 21840.116.651, 21840.116.652 , 21840.116.653, 21840.116.654, 21840.116. 6 55, 21840.116.76 4, 21840.116.872, 21840.116.945, 21840.135.17, 21840.137.1, 21840.137.2, 21840.137.3, 21840.137.6, 21840.137.7, 21840.137.8, 21840.137.9, 21840.137.10, 21840.137.11, 21840.137.12, 21840.137.13, 21840.137.15, 21840.137.17, 21840.137.18, 21840.137.21, 21840.137.22, 21840.137.24, 21840.137.25, 21840.137.26, 21840.137.27, 21840.137.30, 21840.137.32, 21840.137.35, 21840.137.40, 21840.137.42, 21840.137.43, 21840.137.45, 21840.137.47, 21840.137.51, 21840.137.52, 21840.137.53, 21840.137.54, 21840.137.55, 21840.137.56, 21840.137.57, 21840.137.60, 21840.137.61, 21840.137.72, 21840.137.171, 21840.137.173, 21840.137.181, 21840.137.182 , 21840.137.349, 21840.137. 377, 21840.137.424, 21840.137.443, 21840.137.446, 21840.144.1, 21840.144.12, 21840.144.15, 21840.144.23, 21840.144.25, 21840.144.78, 21840.144.79, 21840.144.138, 21840.144.139, 21840.144.15 4, 21840.144.204, 21840.144.273, 21840.144.297, 21840.144.330, 21840.144.378, 21840.144.426, 21840.146.3, 21840.146.4, 21840.146.495, 21840.146.607, 21840.204.8, 21840.204.15, 21840.204.16, 21840.204.213, 21840.204.214, 21840.204.242, 21840.204.275, 21840.204.276, 21840.205.377, 21840.216.68, 21840.216.69, 21840.216.70, 21840.216.377, 21840.216.520, 21840.233.4, 21840.234.10, 21840.234.11, 21840.234.12, 21840.234.21, 21840.234.22, 21840.234.55, 21840.234.56, 21840.234.57, 21840.234.58, 21840.234.59, 21840.234.60, 21840.234.61, 21840.234.72, 21840.234.73, 21840.234.74, 21840.234.170, 21840.234.171, 21840.234.549, 21840.234.550, 21840.234.585, 21840.234.604, 21840.307.336, 21840.315.1, 21840.234.619. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 27.08.2019 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us