Геодезия

Заповеди за одобрени КККР

В ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-813 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгомир, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-814 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям чардак, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-815 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любен, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-816 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малък чардак, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-817 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Найден Герово, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-818 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Правище, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-819 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-820 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-821 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен;

Заповед № РД-18-822 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Комарево, община Долна Митрополия, област Плевен;

Заповед № РД-18-823 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кръстина, община Камено, област Бургас;

Заповед № РД-18-824 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Русокастро, община Камено, област Бургас;

Заповед № РД-18-825 от 27.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Болярино, община Раковски, област Пловдив;

Заповед № РД-18-826 от 27.11.2019 г. – за одобряване на кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор 68134.2095.686, район “Витоша“, Столична община, област София (столица).

Заповед № КД-14-43 от 28.11.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково и с. Драгор, община Пазарджик, област Пазарджик

      Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед № КД-14-43 от 28.11.2019 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 16.01.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us