Геодезия

Заповеди за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-199 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-200 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-201 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-202 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Драгор, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-203 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ляхово, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-204 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Паталеница, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-205 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Црънча, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-207 от 03.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Разбойна, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-208 от 03.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ръжица, община Руен, област Бургас.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us