Геодезия

Заповеди за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 75 от 25.08.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-89 от 03.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Янтра, с. Крушето, с. Паисий, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

Заповед № КД-14-90 от 03.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Беляковец, с. Леденик, с. Присово, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № КД-14-91 от 03.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Боринци, община Котел, област Сливен.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им в ДВ (до 24.09.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us