Геодезия

Заповеди за отстраняване на явна фактическа грешка

В ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-42 от 19.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-43 от 19.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Мали Дреновец, община Димово, област Видин;

Заповед № КД-14-44 от 19.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 13.07.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us