Геодезия

Защита на дисертационен труд към катедра „Фотограметрия и картография“

На 8.11.2017 г. (сряда) от 17:00 часа в зала 316 на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторанта към катедра „Фотограметрия и картография“ инж. Цветелина Пламенова Атанасова, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия. Темата на разработката е „Използване на метрични и неметрични камери при заснемане на архитектурни обекти“. Научен ръководител е проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански.

Членове на научното жури са проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански, доц. д-р инж. Нели Димитрова Здравчева, с резервен член проф. д-р инж. Борислав Димитров Маринов. Външни членове на журито са проф. д-р инж. Юлин Николов Тепелиев – ЛТУ, доц. д-р Радка Георгиева Колева – ЛТУ, доц. д-р инж. Люба Василева Павлова – пенсионер, с резервен член: доц. д-р Мария Цанкова Асенова – ЛТУ.

Автореферат и рецензии на журито са достъпни на интернет страницата на УАСГ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us