Геодезия

Защита на докторска дисертация в областта на картографията в УАСГ

На 25.04.2018 г. от 17.15 ч. в зала 316 в сградата на ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия ще се проведе публична защита на докторска дисертация на инж. Деница Стефанова Савова. Темата на научната разработка е: “Картографско моделиране на природни бедствия за начално и основно образование” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия.

Научен ръководител на докторантурата е проф. д-р инж. Теменужка Бандрова.

На интернет страницата на университетаа има достъпни автореферат и автобиография на инж. Савова, както и рецензии и становища от членовете на научното жури.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us