Геодезия

Защитава ли КИИП интересите на геодезистите?

Инж. Милен Димиев, и.д. председател на КИГ

Лятото не беше време за почивка за геодезистите и за министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и министерството на правосъдието. През този иначе ваканционен период бяха публикувани поредица от предложения за наредби, засягащи инвестиционния процес, геодезическите дейности, кадастъра и имотния регистър. Повечето от тях предизвикаха дебат сред професионалистите. Публикуваме мнението на временно изпълнавящия дейността председател на КИГ инж. Милен Димиев по темата.
На 20 октомври 2017 г. в сградата на УАСГ от 14:00 часа е насрочено извънредно събрание за избиране на нов председател на камарата.

През юни и юли в МРРБ бе сформирана работна група под ръководството на зам.-министъра на регионалното развитие инж. Валентин Йовев и с участието на представители от МРРБ, Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), Камарата на ахитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Карамарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Съюза на архитектите в България (САБ), Сдружението на общините и др. Работната група трябваше да излезе с предложение към министъра на регионалното развитие и благоустройството за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Обсъждаше се възможност за подписване на проекти с електронен подпис и създаване на нова част „Транспортна техническа инфраструктура”, която да замени Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

В края на дейността на работната група бе представен проект за изменение на Наредба 4 от представителите на КИИП, обсъждан и приет от работна група в КИИП. Той предвиждаше създаване на нова част „Пътна” и възможност пътните инженери сами да извършват дейности като вертикална планировка, трасировъчни планове, както сами да задават надлъжни и напречни наклони на улици, в разрез с одобрените нивелетни проекти.

Това наложи удължаване на дейността на работната група и породи сериозни спорове относно правомощията на пътните проектанти. Те получиха категорична подкрепа от АПИ, но срещу проекта на КИИП категорично мнение заявиха представителите на КИГ и Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК).

В крайна сметка се прие и публикува за обществено обсъждане проект, коригиран с изменения, инициирани от Камара на инженерите по геодезия, в който отпадна възможността пътни проектанти да изготвят и подпечатват проекти за вертикално планиране и трасировъчни планове, и да не спазват действащите нивелетни планове в населените места.

Като резултат обаче борбата между геодезисти и пътни проектанти продължава по време на общественото обсъждане на проекта със становища с различни гледни точки по темата, но е факт, че ръководството на КИИП предложи на МРРБ геодезически дейности да се извършват от пътни инженери, срещу което секция „Геодезия” бе напълно безпомощна.

Този казус повдига въпросите: „Защитава ли изобщо КИИП интересите на геодезистите?” и „Докога геодезическата гилдия ще бъде разединена – членуваща по закон в различни камари и принудена да плаща членски внос на няколко места?”.

Къде остава „Съединението прави силата!” …

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us