Геодезия

Жан-Ив Пирло в подкрепа на геодезистите у нас

На 21 октомври президентът на CLGE Жан-Ив Пирло изпрати писмо в подкрепа на геодезистите у нас до премиера на България Бойко Борисов. Публикуваме целият текст, заедно с приложението.

 

Г-н Министър-председател Бойко Борисов

ул. Дондуков 1

1000 София

Република България

 

 

Тема: Значението на кадастъра в Европа и  нуждата от подходящо финансиране на този сектор

Ваше Превъзходителство,

CLGE е водеща геодезическа асоциация в Европа. Ние присъстваме в 35 страни, които включват 27-те държави-членки на ЕС и няколко държави кандидат-членки.
Ние представляваме професията като цяло, включително публичния и частния сектор, което означава, че работим за бъдещето на повече от 50,000 геодезисти.
Получихме информация, че в последните години, отчасти поради икономическите трудности в страната, е направено малко за разработването и актуализирането на кадастъра и геодезията в Република България.

Осъзнавайки факта, че икономическото положение прави много трудно за страната Ви да увеличи бюджета, разпределен за създаването на нов и актуализиране на съществуващия кадастър, както и развитието на геодезията, бихме искали да се отбележи, че актуалната и точна кадастрална основа е от изключително значение за правилното прилагане на Европейската политика във Вашата страна.

Надеждната кадастрална основа наистина е от изключителна важност за Европейската политика на сближаване  (особенио като става свъпрос за мащабни инфраструктурни проекти) и Общата селскостопанска политика, които се очаква да донесат жизненоважни капитали за Общността, за развитие на държавата и да допринесат за преодоляването на икономическите трудности и подобряване на стандарта на живот в България.

Приложени ще откриете още някои съображения, за важността на задачата на обществено ангажирания геодезист за изграждането на национална инфраструктура от данни и толкова необходимото гарантиране на недвижимата собственост. Силно вярваме, че инвестициите на правителството  в актуална  кадастрална основа ще имат положителен ефект върху Вашата страна.

Освен това, българските младежи, които учат геодезия, ще бъдат мотивирани да останат в държавата и да търсят щастие в родината си, вместо да емигрират в чужбина със знанията, които са придобили по време на студентските си години.

Бих искал учтиво да Ви помоля да обмислите предимствата на развитието на българския кадастър и геодезия, описани по-горе, и  да направите каквото е възможно за подобряване на ситуацията в сектора, включително увеличаване на бюджетните средства за кадастрални и геодезически работи в България, както Вие и Вашият кабинет намерите за възможно.

Нашата асоциация се ангажира да Ви помогне с всичко възможно, ако това  би било от полза за Вас. За нас ще бъде чест да обсъдим тези теми по-подробно с Вашите специалисти.

 

Моля приемете, Ваше Превъзходителство, моите искрено уважение,

 

Жан-Ив Пирло

Президент на CLGE

Позиция на CLGE

Прилагаме кратък документ, описващи ползите и нуждите, свързани с въвеждането на обществено ангажирани частни кадастрални геодезисти.

 

Основи на организацията – въздействието на имотния регистър / кадастър

Обосновка

Ефикасният имотен регистър / кадастър (ИР / К) е от съществено значение за една добре работеща икономика. Причините за това са две:

 

ИР/ К е задължителна основа за ефективна НИПД

 

За една модерна държава е силно препоръчително да има Национална инфраструктура за пространствени данни (НИПД), за:

  • подобряване на развитието на социалните услуги за гражданите;
  • спестяване на пари в публичния сектор, поради по-доброто използване на данните;
  • подобряване на използването на геоинформацията в едно общество на цифровите услуги, водени към директивата  Inspire.

Най-ефикасният начин за организирането на такива Инфраструктура за пространствени данни (ИПД) е изграждането й върху добре функционираща кадастрална основа.

 

Единствено ИР / К може да гарантира стабилна икономика на недвижимите имоти

Без ИР / К собствеността не може да се купуват, нито да се продава или ипотекира. Следователно, може да има добавена стойност от кредити, заеми или сделки с недвижими имоти.
Недвижимата собственост може да бъде гарантирана само, ако има ИР / К, който е достатъчно ефективен, за да издържи на външни рискове, като природни бедствия, политически трансформации или други подобни.

Достъп до всички публични данни, свързани с имуществото, трябва не само да се предоставя само на обществено ангажираните геодезисти, но използването им да бъде задължително за тях.

 

Заключения за организацията

По наше мнение, тези две основни необходимости означават, че държавата трябва да  организира и гарантира съществуването на ефективен ИР / К. Тези задачи сами по себе си не могат да бъдат извършени от частни компании, дори ако те са големи и силни.

Моделът  ИР / К да бъде гарантиран от държавата преобладава в много държави от Централна Европа. Все пак, това не означава, че всичко трябва да бъде управлявано от държавата.

Повечето от тези държави от Централна Европа са прехвърлили оперативната дейност по кадастъра към частни професионалисти. Заради това е изградено и се поддържа тясно сътрудничество между агенциите по кадастър и геодезическите организации.

Ако в дадена страна, посочените по-горе функции до сега са поемани само от държавата, те може постепенно да бъдат прехвърлени към частния сектор, без да губят пълномощията на държавата. Времевата рамка може да варира и да бъде адаптирана към условията в държавата.

За прехвърлянето на публичните функции почти всички федерални провинции в Германия, както и Австрия, Швейцария, Франция, Люксембург, Дания и Белгия разчитат на обществено ангажирани или правоспособни предприемачи. Тези хора действат като свободни професионалисти, но те ​​са силно обвързани с държавата. Те работят в областта на кадастъра като обществено ангажирани геодезисти, извършват кадастрални и геодезически измервания в подкрепа на държавата. Те представят своите резултати на държавната администрация, която служи като институция, отговаряща за ИР / К.

Силната обвързаност на обществено ангажирания геодезист с държавата се регулира от закони и административни разпоредби. Те, освен всичко останало, предвиждат процедурата за гедозеческите измервания, участието на собствениците на имоти, в някои случаи таксте за кадастралните измервания, изисквания за правоспособност, както и държавен надзор на упълномощените за това лица.

Тази група закони, регулации и съответната надзор гарантират, че държавата е в състояние да поддържа високо качество на кадастралните измервания. Те гарантират, че всеки човек, всеки клиент се третира еднакво и че условията за извършване на кадастрални услуги в цялата страна са еднакви.

 

Образование

В страните, които разчитат на обществено ангажирани геодезисти в кадастъра, високите изисквания в областта на професионалното образование – за тях, както и за държавните служители, работещи за държавните агенции – гарантира, че качеството на ИР /К не спада и че основните (конституционални) права на собственост на недвижими имоти не са застрашени.

Например в Германия, както е посочено в „Многостранния пакт“1– подписан от 14 различни страни-членки на CLGE – обучение от две години в областта на публичната администрация е задължително за кандидатите, след като са изпълнили своqra университетскa подготовка (магистърска степен). Този стаж от две години завършва с държавен изпит.

Освен това трабва да има – ако е възможно задължително – висококачествена програма за продължително професионално развитие (ППР). Това трябва да гарантира, че дори години след обучението си и стажа, обществено ангажираният или правоспособен геодезист поддържа високи професионални стандарти. Подобно ППР трябва да се осигури за държавните служители.

1Многостранен пакт -> Кадастрални геодезически дейности = Магистратура (5 години) + Стаж (2 години) + Държавен изпит ( подписан от Българската Камара на инженерите по геодезия)

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us