ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО Ѝ

Понеделник, 15 Май 2017

Емилия Ангелова е с опит в областта на кадастъра и устройството на територията като юрисконсулт в Столична община, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол. От 2015 г. е член на Софийска адвокатска колегия.

Адв.Емилия Ангелова извършва консултации и осъществява процесуално представителство предимно по административни дела по ЗКИР и ЗУТ и граждански спорове в областта на вещното право.

За контакти и правни консултации: 0887 014 068

С последното изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.) се въведе нова дефиниция за „явна фактическа грешка“ и нова административна процедура за отстраняването й в кадастралната карта. Преди това изменение за премахването на грешки в кадастралната карта имаше една единствена процедура, а именно изменението на одобрената карта поради непълнота или грешка по реда на чл. 54 на ЗКИР. За земеделските и горските територии, в които източник за създаването на кадастралната карта е картата на възстановената собственост (КВС), процедурата по чл. 54 на ЗКИР, както и самото понятие „непълнота или грешка“, не постигаха необходимия резултат за установяване на неточно възстановяване на имоти по  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и най вече обезщетяването на собствениците за засегнатите от грешката части. Поради ускоряването на процеса по създаване на кадастрална карта точно за тези територии, с изменението на ЗКИР, явната фактическа грешка се определи от законодателя като: несъответствие в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните от източниците за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри по  чл. 41, ал. 1 на ЗКИР, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31 на ЗКИР. В понятието са включени две хипотези – два различни случая на несъответствие:

1/ „контактната зона“, получена при обединяване на източниците за създаване на кадастралната карта, когато има разлика в общата граница между източниците за урбанизирана и неурбанизирана територия и като следствие на това част от възстановените земеделски земи или гори и земи в горска територия се установява, че са погрешно възстановени в урбанизирана територия, или че има територия, която не попада в нито един от източниците;

2/ „явната фактическа грешка“, представляваща погрешно възстановяване на земеделска земя или гори и земи в горска територия, дължащо се на погрешно определено при възстановяването местоположение на съществуващи на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход ( пътища, водни обекти и др.), които не е следвало да бъдат част от възстановените имоти по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

Независимо от смесването в дефиницията на двете явления в ЗКИР и в Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба№5/2016г.) са регламентирани две различни процедури за отстраняване на несъответствията. Първата процедура е част от процеса по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри, като още преди приемането на изработената кадастрална карта правоспособното лице, на което е възложено изработването, прави предложение за отстраняване на несъответствията, получени при обединяване на данните от източниците по чл. 41, ал. 1 на ЗКИР. Предложението се разглежда и приема от комисията, назначена по чл. 47 от ЗКИР, която завършва работа си по отстраняване на несъответствията с протокол за отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона. Един екземпляр от протокола се изпраща на МЗХ за обезщетяване на собствениците за засегнатите от грешката части от имотите им по реда на  чл. 10б от ЗСПЗЗ, съответно на чл. 6 и § 8 от преходните и заключителни разпоредби на  ЗВСГЗГФ.  За териториите, които не принадлежат към поземлени имоти от източниците в кадастралната карта се формират поземлени имоти без данни в кадастралния регистър за собствеността.

Втората процедура регламентира отстраняването на явната фактическа грешка след одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри. Създадена е нова хипотеза за изменение на КККР – чл. 51, ал. 1 т. 3 на ЗКИР. Освен по инициативата на заинтересованото лице, съгласно чл. 53а на ЗКИР предвижда процедурата да започне и служебно при установяването й от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Явната фактическа грешка се отстранява въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, изработен от правоспособно лице, по възлагане от АГКК или от заинтересовано лице. Законът поставя изискване обхвата на този проект да включва всички поземлени имоти, засегнати от установената грешка. В процедурата по отстраняването е предвидено по служебен ред административният орган да съгласува проекта с компетентния орган - директора на областна дирекция "Земеделие" относно наличието на основание за обезщетяване по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, съответно на чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗВГЗГФ за засегнатите части от имотите от установената грешка. При липса на основание за обезщетяване, директорът на областна дирекция "Земеделие" връща проекта с мотивирано становище. Това съгласуване с компетентния орган има характер на предварително информиране за наличие на основание за обезщетение и не се отразява на окончателния административен акт за отстраняването на явната фактическа грешка – заповедта на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга до 50 поземлени имота или на изпълнителния директор на АГКК, когато изменението засяга повече от 50 поземлени имота. Остава нерешен въпросът, ако грешката се дължи на изграждането на обект, който има характер на публична собственост, като изграждането му се е осъществило след приключването на процеса по възстановяването на земите и съответно не се дължи обезщетение по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, не следва ли преди издаване на заповедта за отстраняване на грешката да се извърши обезщетяване на собствениците на засегнатите имоти по реда на приложимия закон?

Издадената заповед за отстраняване на явна фактическа грешка подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, но за разлика от заповедта за отстраняване на непълнота или грешка, обжалването й не спира изпълнението й, освен ако съдът не постанови друго.

Прочетена 5853 пъти Последно променена в Понеделник, 21 Декември 2020 09:45

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.