Геодезия

Открито е производство по създаване на кадастър в община Тутракан

Вторник, 22 Януари 2019
Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра. КККР се създават на основание чл. 35, ал. 1 от ЗКИР и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър от кмета на община Тутракан с номер 09-95 от 13.11.2018 г. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри,…

Приет кадастър в областите Бургас, Пазарджик, Плевен и Пловдив

Вторник, 22 Януари 2019
Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на: бившите села Рудник и Черно море – квартали на гр. Бургас, и гр. Българово, община Бургас с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, община Пазарджик с. Буковлък, община Плевен с. Крумово и с.…

Приет кадастър в област Русе

Вторник, 08 Януари 2019
Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на: недвижимите имоти за частта от землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, включваща имоти с № 10, 11, 30, 43, 44, 113, 120, 122, 123, 125, 126, 133, 135, 138 и 139 по картата на възстановената собственост с начин на трайно ползване – друга жилищна територия. урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе.…

Публична защита на дисертационен труд за точността при позициониране в реално време чрез ГНСС

Понеделник, 07 Януари 2019
На 17.01.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Тамара Христова Илиева-Цветкова. Тя е докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Геодезия и геоинформатика" с научен консултант проф. д-р инж. Момчил Минчев. Темата на дисертационния труд на инж. Илиева-Цветкова: „Изследвания върху точността и ефективността на методите за ГНСС позициониране в реално време”.…

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в три области

Петък, 04 Януари 2019
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Чуково, област Габрово с. Бабино, с. Блато, с. Голема Фуча, с. Големо село, с. Голям Върбовник, с. Долистово, с. Локвата, с.…

Одобрен кадастър в областите Плевен и Сливен

Петък, 04 Януари 2019
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на гр. Славяново, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. Заповедта, обнародвана в бр. 106 от 21 декември 2018 г. на „Държавен вестник“, следва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда…

Отстранена явна фактическа грешка в селата Пелишат и Гривица

Вторник, 11 Декември 2018
В днешния брой 102 на „Държавен вестник“ (ДВ) са обнародвани заповеди: КД-14-10 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Пелишат, ЕКАТТЕ 55765, община Плевен. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка със заявление вх. 09-67140 от…

Одобрен кадастър в областите Варна и Ловеч

Вторник, 11 Декември 2018
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за: урбанизираната територия в землищата на с. Брестак, с. Звънец, с. Калоян, с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна. КККР са приети с протокол от 30.11.2017 г. на СГКК – Варна. землището на с. Константиново, община Варна, област Варна. КККР са приети с протокол от 21.02.2018 г. на СГКК – Варна.…

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в осем области

Вторник, 11 Декември 2018
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Вълчин, с. Грозден, с. Есен, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево, с. Славянци, област Бургас. с. Салаш, област Видин. с. Чирен,…
Страница 4 от 211

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.