Новини

Хората няма да плащат за информация от АГКК, ако се изисква по служебен път

Хората, използващи услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) вече няма да плащат държавни такси за документите, издавани от агенцията. Тези документи ще бъдат предоставяни на органите, на които са необходими, по служебен път, като вътрешни електронни административни услуги (ВЕАУ). Това реши на свое заседание в сряда правителството по предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Чрез промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) ведомството предоставя безвъзмездно услуги на административните и съдебните органи, както и на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги. По този начин се цели намаляване на времето за взаимодействие на гражданите и организациите с администрацията. „Със законопроекта се създава нормативна рамка за развитие на информационните системи на АГКК, като целта е да бъде променен моделът на предоставяне на административни услуги, като водещ става електронният документ“, пише в решението на Министерския съвет.

С предложения законопроект се създава правната основа за развитие на информационната система на кадастъра. Тя ще позволи внедряване на функционалности, с които да бъдат усъвършенствани работните процеси при поддържане в актуално състояние на Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). Промените предвиждат въвеждане на централизирано разпределение на изпълнението на услугите чрез инструменти на информационната система, която ще следи за равномерно натоварване на служителите на АГКК в цялата страна.

„Поддържането на картата и регистрите КККР в актуално състояние ще се извършва от служител на служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота, който е предмет на изменението“, обясняват вносителите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според тях целта е уеднаквяване практиката на всички СГКК при провеждане на процедурите по изменение на КККР, както и създаване на условия за намаляване на забавеното изпълнение на измененията на КККР и предоставянето на услуги. „Това ще повиши удовлетвореността на потребителите на кадастрални услуги. Промените в законопроекта са в съответствие с основните принципи на електронното управление“, добавят от министерството.

С предложения законопроект се правят промени в няколко важни закона – Закон за геодезията и картографията, Закон за камарите на инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), както и в прословутия Закон за устройство на територията (ЗУТ).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us