Новини

28 малки общини ще получат 38 млн. лв. за енергийна ефективност

Регионалното министерство отпуска над 38 млн. лв. за енергийна ефективност в 28 малки общини по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Финансирането представлява 100% безвъзмездна финансова помощ. До изтичането на крайния срок – 27 август, са подадени 51 проектни предложения.

Предстои сформирането на оценителна комисия, която в рамките на 3 месеца следва да разгледа подадените в срок проектни предложения и да предложи одобрените проекти за финансиране. Изпълнението на процедурата се извършва чрез подбор на проектни предложения.

Целта на проектите е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти. Заложено е постигането на клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, както и намаляване на крайното енергийно потребление и разходите за енергия, включително намаляване на емисиите на парникови газове.  Постигането на по-високо ниво на енергийна ефективност на сградите ще осигури и по-добро качество на въздуха, условията на живот и работна среда в съответствие със съвременните изисквания и критерии за устойчиво развитие. С подобряването на експлоатационните характеристики на сградите се очаква да се удължи не само техния жизнен цикъл, но и да се запазят традиционните функции на малките градове да бъдат т. нар. опорни центрове в предлагането на административни услуги за местното население. Допълнителният ефект от инвестициите по ОПРР 2014-2020, който се търси в малките населени места, е свързан не само с подобряване на условията за предоставяне на административни услуги, но и с намаляване на темпа на миграция към по-големите градове и задържане на икономически активното население в целевите територии.

От началото на програмен период 2014-2020, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в МРРБ  е обявил общо 16 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 3 млрд. лв. Подадените проектни предложения по програмата са 604. Към момента са сключени 512 договора, на обща стойност от 2,309 млрд. лв.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us