Новини

4 530 000 лв. за общи устройствени планове

4 530 000 лв. е бюджетът, отделен от министерството на регионалното развитие и благоустройството за изработване на общи устройствени планове през 2017 г. Одобрени са ред и условия за достъп на общините до средствата. Допуска се финансиране по договори, сключени от общини с избран изпълнител след 2014 г., чието изпълнение не е приключило.

Разпределянето на средствата е възложено на министъра на регионалното развитие и благоустройството с разпоредбата на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗУТ. Одобрените Ред и условия и приложенията към тях са достъпни на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Нормативни актове“ – „Общи устройствени планове“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us