Новини

Агенция по вписванията одобри кандидатите за свързването на имотния регистър с кадастралния

Четири фирми отговарят на изисквания и може да бъдат поканени да представят оферти за изпълнение на обществената поръчка с възложител Агенция по вписванията за надграждането на имотния регистър и интеграцията му с кадастралния.

Процедурата започна в края на октомври, а кандидатите трябваше да подадат заявления до 1 декември 2017 г. След проведено заседание, комисията по обществената поръчка заключи, че четиримата кандидати подали заявления отговарят на обявените изисквания. Това са „ТехноЛогика“ ЕАД, „Индекс-България“ ООД, „Лирекс БГ“ ООД и „Сиенсис“ АД. Решението за предварителния подбор е от 12.12.2017 г.

Според обявлението на процедурата за имотния регистър ще се извърши „надграждане на Модул „Имотен регистър“ в ИИСКИР: автоматизирано издаване на изискуемите от закона служебни уведомявания на заинтересувани лица и институции (ГПК, ЗКИР; НАП и др.), актуализиране на текущо поддържани номенклатури, публично достъпен калкулатор за държавните такси, разширени каналите за заявяване и получаване на документи, създаване на видимост за подготвителните действия на сделка с недвижим имот и осъществяване на безхартиена работна среда и процеси там, където е възможно“. Ще се надгради модулът за отдалечен достъп (One-stop-shop) в изпълнение на ЗКИР и Закона за достъп до пространствени данни, като се създаде свободен достъп за разглеждане до кадастралните данни през модула за имотна регистрация, както и да осигури достъп до сканираните актове и делата към тях.

Поръчката включва и надграждане на търговския регистър.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Добро управление“. Общата прогнозна стойност е 2 202 333 лв. без ДДС.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us