Новини

Агенцията по вписванията ще предоставя нови услуги след надграждането на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния

Агенцията по вписванията ще предоставя 9 нови електронни услуги на гражданите и бизнеса с финализиране на надграждането на Имотния регистър и връзката му с кадастралния регистър.

Това заяви вчера изпълнителният директор на агенцията Зорница Даскалова по време на пресконференция за стартирането на проект за надграждане на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния и предоставяне на допълнителни електронни услуги.

„Този проект е изключително важен. С успешната му реализация ще се подобри обслужването за гражданите и бизнеса“, допълни заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, като подчерта, че намаляването на административната тежест е сред основните приоритети на правителството, по които активно и последователно работят Министерството на правосъдието и Агенция по вписванията.

По думите на изпълнителния директор Зорница Даскалова сред бъдещите електронни услуги, които ще предоставя агенцията са:

  • регистриране на заявление за предстояща сделка за предварително деклариране на предстояща сделка
  • проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот
  • автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес
  • уведомления за общините и техните бази данни за данъчни цели
  • искане за издаване на преписи
  • искане за издаване на удостоверение за лице
  • искане за издаване на удостоверение за имот
  • искане за издаване на удостоверение за период
  • калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси.

В рамките на проекта ще се актуализира Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издадена от Министерството на правосъдието. Ще бъде разработен проект на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР) и внесен в МП. Ще бъде разработен проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл.чл. 7, ал. 3 ЗКИР) и внесен в МС. Ще се изготви и детайлна процедура относно привеждане на номенклатурата от наличните към момента книги в ИИСКИР, с тези които се водят по реда на Правилника за вписванията за службите в които не е открито производство по създаване на имотен регистър и за службите, където има открито производство за създаване на имотен регистър по реда на ЗКИР. Ще бъде изградена функционалност за обмен на нормативно изискуемите документи между Агенция по вписванията и АГКК при въвеждане на принципите на комплексното административно обслужване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е в размер на 1 500 000 лева, а срокът за изпълнението му е 18 месеца.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us