Новини

АГКК обяви обществена поръчка за текущи ремонти на сгради

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА АГКК“ по шест обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен“;

Обособена позиция № 2 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Варна, Добрич, Търговище и Шумен“;

Обособена позиция № 3 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол“;

Обособена позиция № 4 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково”;

Обособена позиция № 5 „Извършване на текущ ремонт в сграда собственост на АГКК, находяща се в гр. София, ул. „Кракра“ № 3;

Обособена позиция № 6 „Подмяна дограма по фасада на сграда находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ №2“.

Общата прогнозна стойност е 632500 лв. без ДДС. Документацията е достъпна на интернет страницата на агенцията в раздел „Профил на купувача“.

Срокът за получаване на оферти е 17:30 ч. на 03.01.2018 г. в деловодството на АГКК на адрес: гр. София, ул. „Мусала“ № 1.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us