Новини

АГКК представи два проекта с еврофинансиране

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) представи през август два проекта, финансирани от ЕС. Първият е „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги”. Проектът е по програма Административен капацитет. Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на АГКК за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги. Специфичните цели включват система за управление на качеството, която да доведе до вътрешно-нормативни и организационни подобрения, позволяващи бързо, ефикасно и ефективно предоставяне на административни услуги от страна на АГКК. Системата ще бъде сертифицирана и ще гарантира постоянно подобряване на качеството на услугите за граждани.

Вторият проект „Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК” се осъществява отново с пари по програма Административен капацитет.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us