Новини

„Автомагистрали“ с нов съвет на директорите, обявяват конкурс

„Автомагистрали“ ЕАД ще е с нов Съвет на директорите до провеждането на конкурс. Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков четирима от 5-членния СД на дружеството са сменени. В момента тече процедура по вписването им в Търговския регистър. Рокадата се налага след получен доклад от АДФИ за извършена инспекция за спазване на ЗОП. Докладът констатира масови нарушения на ЗОП и системно неупражняван контрол за законосъобразност при възлагането на строителство, доставки и услуги от страна на дружеството.

След получаването на документа, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, в качеството си на принципал на дружеството, взе незабавни мерки за прекратяване на установените порочни практики и оптимизиране оперативното управление на дружеството. Настоящият изпълнителен директор Иван Станчев остава част от Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД. В СД на дружеството влизат Ивелина Маринова, Станислава Варадинова, Стефан Атанасов и Даниел Михалев. Временният Съвет на директорите ще работи до провеждането на конкурс. Конкурсът за постоянни членове на СД на „Автомагистрали“ ЕАД ще бъде обявен незабавно след вписването на временния в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Смяната на ръководния екип на „Автомагистрали“ ЕАД цели ускоряване на дейностите и намиране на адекватни решения, свързани с дейността на компанията по отношение пътното поддържане, текущия ремонт и поддръжка и ново строителство на участъци от републиканската пътна и магистрална мрежа.

Досегашният изпълнителен директор Иван Станчев е част от членовете на СД на дружеството.

Ивелина Маринова е завършила „Технология и управление на транспорта“ във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, има магистратура „Икономика и финанси“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работила е в банковия сектор, има опит в пътното строителство.

Станислава Варадинова е юрист. Работила е като юрисконсулт в частни компании, била е главен експерт в отдел на дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“ при Министерство на финансите, старши експерт в отдел „Мониторинг и верификация“ на дирекция „Добро управление“ при администрацията на Министерския съвет, старши експерт в Държавната агенция за научни изследвания и иновации, старши експерт в отдел „Изпълнение на проекти“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на иновациите и растежа.

Стефан Атанасов е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той е правоспособен юрист, вписан в Софийската адвокатска колегия.

Даниел Михалев е завършил право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалният му път е преминал през две адвокатски кантори, одиторска компания, Софийски районен съд и нотариална кантора.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us