Новини

ДНСК ще проверява задълженията на фирмите, извършващи надзор

Дирекцията за национален строителен контрол ще изисква по служебен път информация за наличие или липса на данъчни задължения на фирмите, заявяващи желание за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите, упражняващи строителен надзор.

Това предвиждат част от промените в проекта на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Проектът има за цел да приведе разпоредбите на наредбата в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за устройство на територията.

Промените предвиждат още за издаване на удостоверение за извършване на дейности, свързани със строителен надзор, ДНСК да изисква по служебен път и документа за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация. Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани също ще се установяват служебно от Дирекцията за национален строителен контрол.

В проекта на наредба е уредена и възможността удостоверението за вписване в регистъра или отказът за вписване да бъдат връчвани на заявителя не само лично, но и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, при поискване от страна на заявителя.

Измененията в наредбата са в изпълнение на решение на правителството за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, в резултат на което ще се подобри предоставянето на административни услуги на бизнеса и гражданите.

Проектът и мотивите към документа са публикувани за обществено обсъждане на интернет страниците на МРРБ и на ДНСК, както и в Портала за обществени консултации

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us