Новини

Екоактивисти против Закона за инвестициите


Почти в края на мандата си Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Според промяната в чл.2 насърчаването на инвестициите ще се извършва чрез „продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху терени без търг или конкурс по пазарни или по-ниски цени с изградена довеждаща техническа инфраструктура публична собственост“. Според еколозите от „За да остане природа в България“ текстът не поставя никакво ограничение на учредяването на вещно право и дори не се цитират Законът за защитените територии и Законът за държавната собственост. Така земите, които са в защитените територии и са публична държавна собственост, се прескачат.

Практиката показва, че при подобно противоречие между закони и разпоредби се прилагат тези законови актове, които са по-изгодни за частния, а не за обществения интерес.

Приети промените позволяват застрояване и разпореждане на земи и гори, включени в защитените територии и зони от Натура 2000, и ще доведе до сериозни противоречия със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us