Новини

Експертен съвет към Столична община ще заседава за ПУП-а на „Борисова градина“

Общинския експертен съвет по устройство на територията ще заседава за проекта на подробен устройствен план на парк „Борисова градина“. Срещата ще бъде на 30.01.2018 г. (вторник) от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5. Експертният съвет ще бъде в 67-членен разширен състав, включващ представители на брашнови организации, неправителствени организации, екип от НАГ, общински съветници и кметове и главни архитекти на райони. Председател на заседанието ще е главният архитект на София – Здравко Здравков.

Автор на проекта е „Ковачев архитекти“. Според обяснителната записка към устройствения план целите на разработката са:

 • Запазване на общоградското значение на парка като място за физически отдих и културно обогатяване
 • Прилагане на ОУП и разпоредбите на ЗУЗСО
 • Създаване на условия и предпоставки за пълноценно паркоустрояване и благоустряване на територията на м. Парк „Борисова градина”
 • Осигуряване опазването на културното наследство
 • Освобождаване на градината от несвойствени обекти.
 • Функционално „разтоварване” на резервата от неприсъщи за характеристиката му обекти и елементи.
 • Дефиниране на значимите, редуциране на дублиращи и лимитиране на допълващите функции в границата на градината.
 • Спиране на достъпа на автомобилно движение в парковата територия.
 • Осигуряване на регламентиран (специализиран, необходим) транспортен достъп до всич-ки елементи на парка и осигуряване на зони и места за паркиране на посетителите в пе-риферията му.
 • Осигуряване на пешеходен достъп от всички направления към парка, както и пешеходни връзки между различните части на парка чрез пешеходни мостове с олекотена визия и конструкция, както и екодукти.
 • Организиране на различните видове движение безконфликтно в границите на парковата територия.
 • Запазване и включване в границите на парка на знакови атракциони, които се харесват и са емблематични за софиянци.
 • Дефиниране на различните видове отдих и нов прочит на функционалното зониране.

Проектът се намира на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ – https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/YzCMu27EY60%3d.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us