Новини

ГЕРБ предлага закриване на НКСИП

С внесените в Народното събрание предложения за промени в Закона за пътищата се предлага закриването на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП). Тя беше създадена по времето на предишното управление на ГЕРБ, които са вносители и на настоящия законопроект. Съгласно него НКСИП ще премине към Агенция „Пътна инфраструктура“, която ще бъде и приемник като бенефициент по европейските програми.

НКСИП беше създадена през юли 2011 г. по предложение на Министерски съвет, за да работи по ускореното изграждане на автомагистралите „Струма“, „Хемус“ и „Черно море“. Подобен модел е бил практика в други европейски държави.

В мотивите на предложените изменения вносителите се позовават на анализ на Световната банка от май 2015 година, който сочи, че „отделна единица, като НКСИП няма достатъчно добавена стойност за цялостния процес за изграждане, поддържане и управление на пътната инфраструктура, още повече, че отделните дейности но разработването на проектите, отчуждителните процедури и пр. се възлагат на външни изпълнители, а средствата от държавния бюджет в размер на приблизително 1,4 млн. лв. се разходват за издръжка и персонал.“

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us