Новини

Индексират договорите за строителство на всеки три месеца

Размерът на индексацията на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство да се определя за всяко календарно тримесечие по формула. За нуждите на индексацията ще се прилага индексът към тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени. Това предвижда проект на постановление за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане.

Методиката отразява прогресиращото нарастване на цените в целия производствен сектор от началото на 2021 г. Необходимостта от промяна в нея е продиктувана от обстоятелството, че в сключените договори за обществени поръчки в строителния сектор се съдържат различни клаузи, уреждащи приемането на извършената работа.

Правната възможност извършената работа да бъде приемана през различни периоди от време води до изкривяване на обезщетителния характер на индексацията, както и до съмнения за неоснователно обогатяване в някои случаи. Поради тази причина с настоящото изменение критерият се променя, като за нуждите на индексацията се прилага индексът към тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени.

Целта на методиката е да изчистят спорните моменти и да се намали изкривяването на индексираните цени, за да се минимизират възможностите за евентуални злоупотреби. С предложените промени ще се гарантира равнопоставеност на участниците в строителния процес.

Промените предвиждат в 30-дневен срок от изтичане на съответното календарно тримесечие страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение да съставят междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който ще се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително-монтажни работи.

На изменение ще подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30.06.2021 г.

Според предложението, Методиката няма да се прилага по отношение на строително-монтажни работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които е отговорен.

Проектът на постановлението може да бъде видян на интернет страницата на МРРБ и в Портала за обществени консултации.

Коментари и становища по него могат да бъдат изпращани в срок от 30 дни от публикуването на следния имейл адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us