Печат на тази страница
Новините

Селата Езерово, Сташимирово, Звездица и Близнаци с одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри

Сряда, 25 Март 2015

В бр. 22 на "Държавен вестник" от 24.03.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землищата на с. Езерово, с. Страшимирово към общ. Белослав, с. Звездица към общ. Варна, с. Близнаци към общ. Аврен във Варненска област.

В 30-дневен срок от датата на обнародване, заповедите може да бъдат обжалвани пред Административния съд по местонахождение на имотите чрез СГКК Варна.

В същия брой на ДВ е обнародвано приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Каблешково, община Поморие в СГКК Бургас. До 30 дни след обнародването в „Държавен вестник“ могат да бъдат направени писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас от заинтересованите лица.

Прочетена 3080 пъти Последно променена в Сряда, 25 Март 2015 13:42