Работа на бързи обороти в МРРБ

Понеделник, 11 Май 2015
 Изтеклите два месеца – март и април, бяха изключително натоварени за министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Неговият министър Лиляна Павлова трябваше да отговаря на всякакви въпроси – да се справя със свлачища и срутища, да отговаря за загинали работници при реконструкция на хотел, да отговаря за поредния бум на незаконното строителство по Черноморието, да реконструира магистрали и да санира жилища. Успоредно с това бяха публикувани и два проекта за изменение и допълнение на основни закони – Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за устройството на територията, а освен всичко Лиляна Павлова участва и на Световната среща на върха по кадастъра в Истанбул.

Среща по кадастъра в Истанбул – електронните услуги са предизвикателството

is

България има своя дългогодишен опит в изграждането на кадастъра, основите са положени в далечната 1908 г. Но пред нас, както и пред повечето от присъстващите тук представители на повече от 50 държави има предизвикателства. Ние също гледаме напред към подобряване и развитие на електронните услуги. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в изказването си на Световната среща на върха по кадастъра на 23 април в Истанбул.

На форума в съседната ни държава участваха министри от 18 държави.

du

Регионалният министър посочи, че основен приоритет продължава да бъде оптимизирането на съвместни унифицирани бизнес процеси в службите по вписванията и службите по геодезия, картография и кадастър и присъединяване към тенденцията за високонадежден трансфер на електронни документи в електронното правителство. Ще продължим да работим по предоставяне на лесен достъп до кадастрални данни, за нас е важно информацията да достига до всеки чрез Интернет (едно гише) - електронни скици и електронен трансфер на данни, посочи тя.

Промени в ЗКИР

Повече покритие с кадастрални карти и обвързване на кадастъра с имотния регистър цели според вносителите от МРРБ новият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=32).

С настоящото изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър се изпълняват две основни предизвикателства и реализиране на реформи, които в годините се реализираха бавно, изисквайки тежки административни процедури и сериозен финансов ресурс.

Преобразуване на КВС в кадастрални карти – 92% кадастър в страната

Първата част е фокусирана върху по-голямо покритие на територията на България с кадастрална карта с облекчени административни процедури и с минимален финансов ресурс. Регламентира се облекчена процедура за създаване на КК в неурбанизираните (земеделски) територии. Предвижда се преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) на земеделското министерство в кадастрална. Това преобразуване ще се извърши от службите по геодезия, картография и кадастър, което ще осигури възможност в кратки срокове и с минимален финансов ресурс да се постигне покриване на голям процент от територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Според МРРБ с тази промяна кадастралното покритие на страната ще достигне 92%.

Обслужването на гражданите с кадастрална информация за повече от 90 % от територията на страната ще се съсредоточи в един административен орган, което ще доведе до унифициране в предоставянето на услуги с кадастрална информация и заплащането им. До одобряването на кадастрална карта обслужването с кадастрална информация за останалите урбанизирани територии ще продължи да се осъществява от неголям брой общински администрации. Ще се създаде процедура за отстраняване на явни фактически грешки, пренесена в кадастралната карта от картата на възстановената собственост и възможност за обезщетяване на засегнатите собственици. Въвежда се използването на скици, подписани с електронен подпис.

Връзка кадастър – имотен регистър

Втората част от промените е върху създаването на имотни партиди и реално преминаване от система, базирана на данни за собственик, в система, базирана на данни за имота.

С тази промяна се цели реалното обвързване на идентификатора на имота от кадастралната карта с данните за собственост, ипотеки, неговите цялостна история и правно състояние. По този начин когато някой закупува определен имот, ще има пълната история и обследване за него по отношение на собственици и тежести, с което се дава сигурност на сделките с имоти и се избягват евентуални измами.

Тази реформа е залегнала още от 2000 г., но поради неработещи правни норми не бе осъществена на практика, като с настоящите промени се цели, премахвайки нормативните и административни пречки, същите да се реализират в кратки срокове.

Промени в ЗУТ

Повече отговорности за браншовите организации в инвестиционния процес иска МРРБ с публикувания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6505).

Завишава се и контролът в строителството в свлачищни райони, като например забрана за строеж в свлачищни райони без канализация.

Кметовете на общините задължително ще канят представители на браншовите организации като камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), камарата на архитектите в България (КАБ) и съюза на архитектите в България (САБ) при назначаване на общинските експертни съвети по устройство на територията.

Със законопроекта още по-ясно се разграничават правомощията и функциите на ДНСК и общините.

Свлачищата ще глътнат близо милиард лева до 2020 г.

IMG 8007

Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищатаще бъде актуализирана от министерството на регионалното развитие и благоустройството. По изчисления на МРРБ свлачищата в урбанизираните райони са над 1850 и над 700 по републиканските и общински пътищa в страната. До 2020 г. ще нужни около 870 млн. лв. за справяне с проблема. Тази година в бюджета на министерството са предвидени над милион и 200 хиляди лева за мониторинг, регистрация и проектиране, а по Oперативна програмата "Околона среда" са предвидени 40 млн. лв., които заедно с 70 млн. лв. от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии ще бъдат използвани за укрепване на свлачищата.

Всички възникнали от началото на 2015 г. свлачища ще се нанасят в регистър с координати, извадка от кадастрална карта, карта на възстановената собственост или друг, предоставен от съответната община. В момента се актуализира регистъра на свлачищата и ще може да се нанасят всички свлачища директно на картна основа в М 1:5000 при регистрацията.

Предстои възлагане на обществена поръчка за анализ и оценка на геоложкия риск и картографиране на геоложкия риск с краен срок по Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия 31.12.2016 г. При картографирането ще бъдат нанесени всички свлачища.

2 милиона евро помощ заради миналогодишния потоп

16--180459-money abstract - euro

Bulgaria Floods-3

Европейската комисия прие решение за отпускане на помощ от 1,98 млн. евро на България от фонд „Солидарност“ за наводненията от юли 2014 г. Предстои иницииране на процедура по одобрение на бюджетни кредити от страна на Европейския парламент и Съвета, преди окончателното получаване на средствата.

Предоставените средства ще бъдат разпределени между засегнатите области и ведомства на базата на одобрената от Министерски съвет методология за разпределяне на средствата от фонд „Солидарност”. В последствие Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще организира срещи с всички териториални органи и ведомства, които ще бъдат определени за изпълнителни органи за определяне на списък с приоритетните операции за финансиране от фонда. След определянето на операциите ще бъдат изготвени и публикувани изисквания за кандидатстване, на базата на които ще бъде проведена процедура за подбор и оценка на проекти за финансиране.

7 милиона лева за ПУП-ове на 76 общини

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова определи поименните списъци на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на проекти за общи устройствени планове през 2015 г. във връзка с изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията от 2014 г.

5,3 млн. лв. ще получат 44 общини, които са с потенциал за развитие на туризъм и през 2014 г. са сключили споразумения с Министерство на инвестиционното проектиране (МИП), имат сключени договори за изработване на общ устройствен план или са в процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

32 общини ще получат близо 1,8 млн. лв. Те са с неизпълнени изцяло финансови ангажименти по сключени през 2014 г. споразумения с МИП и договори за изработване на общи устройствени планове.

Списъкът на общините е тук: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6509.

300 млн. евро до 2020 г. за ранни ВиК проекти

nankov

С 300 млн. евро от бюджета на Оперативна програма „Околна среда 204-2020 г.“ ще бъдат финансирани интервенции в отрасъл ВиК, обяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на конференцията “БУЛАКВА 2015– Енергийна ефективност в отрасъл ВиК“.

2015 г. е ключова за дългосрочното развитие на отрасъла. Предизвикателствата са свързани с продължаване на реформата, която ще доведе до изпълнението на инфраструктурни проекти. Чрез тях трябва да се изпълнят европейските критерии и директиви, свързани с качеството и необходимото количество вода при поносима цена на услугата, обясни Николай Нанков. Целите на реформата са насочени още към постигане на енергийна ефективност и ефикасност в отрасъла, намаляване на загубите и достигане на европейските критерии за пречистване отпадъчни води, каза още той.

Трагедията хотел „Вероника”

b2f5ff47436671b6e533d8dc3614845df84d465177e84bb4e756a8319443cdcb

Снимка Варна Утре

Четирима работници загинаха, след като 11-етажната се срути върху главите им в курорта Слънчев ден. Четиримата работници нямат трудови договори. Прокуратурата разследва инцидента, но няма задържани.

След извършена проверка на мястото на хотел „Вероника“, в присъствието на представител на Община Варна, строителя и строителния надзор, са спрени дейностите на обекта.

В момента Наказателният кодекс предвижда, ако някой изложи на опасност живота или здравето на трудещите се, да се наказва с до 3 години затвор или с пробация, както и с обществено порицание. Максималната паричната глоба за наемане без трудов договор е 15 000 лв.

Кораловата сага

cor

 

10671348 812501598801690 5507840622898317690 n

1610806 812501545468362 863426280351225820 n

Снимки Да запазим Корал

В средата на април и малкото останали българи, които не бяха чували за един от последните незастроени плажове у нас – Корал, научиха за него. Оказа се, че с първите топли дни за годината е започнало и строителството там – излети са две бетонни плочи. Така сагата Корал бе подновена и тази година.

Мнението на МРРБ

От МРРБ официално заявиха, че както за „Корал“, така и за къмпинг „Юг“ става дума за незаконно издадени разрешения за строеж от главния архитект на община Царево през 2012 г. Още тогава са спрени с актове на ДНСК, заради липса на ОВОС и липса на договори за присъединяване към електрическата и ВиК мрежа. В единия случай съдът е потвърдил решението на МРРБ, а в другия го е отменил. По повод отмяната министър Лиляна Павлова коментира, че ще предложи промени в Закона за устройство на територията, с които процедурата за обжалване на становищата на ДНСК да стане двуинстанционна.

Министърът постанови регионалните екипи на ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър да направят проверка и заснемане на извършваните строителните работи на територията на Къмпинг „Юг“ в община Царево.

Екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще направят ново заснемане, за да установят има ли навлизане на територията на плажа от страна на инвеститора. Ще бъдат предприети действия за намаляване на площта на частните имоти, собственост на „Ибердрола“, „Прайм пропъртис“ и „Корал резидънс“, които граничат с плаж „Корал“ заради навявания на пясъка в тях.

Ново понятие: еко плаж

МРРБ започна за първи път процедура за предоставяне на къмпинг „Корал“ на концесия като еко плаж. Това е територия със специфични изисквания към концесионера да разполага преместваеми постройки само от екологични материали. На тази територия хората могат сами да разполагат собствените си чадъри и шезлонги. Такъв плаж трябва да стане и плажът на къмпинг „Делфин”.

Април – райският месец за строителство на плажа

Кранево, ограда на плажа, компанията Ефект 3 я изгражда без строително разрешение. През 2005 г. Ефект 3 купува за 8 милиона лева 84 000 кв. м терен на първа линия, в които бунгала, къща и складове.

Варна, Фичоза, незаконна сеч на дървета, ограждане на местността, опит за незаконно строителство на 4 дка плаж. Инвеститор е Пламен Димитров от фирма „Андромеда” и според документите, мястото е навътре на сушата, а всъщност е на брега на морето.

Карадере, издадени са 17 разрешителни за изграждане на прозирна ограда.

Китен, заравнени дюни с пръст под предлог, че се укрепва почвата след наводненията от миналата година.

Къмпинг „Юг”, изливане на бетон на плажа, първоначално МРРБ твърди, че строежът е законен, по-късно обявява, че ще превърне плажът на залива Корал и къмпинг Делфин в екоплажове.

Синеморец, започнат строеж на устието на Велека от фирмата „Корк и Форк”. Строежът е в парк „Странджа”. Бившият собственик на имота Неделчо Гинин го е придобил срещу 100 евро на квадратен метър през 2005 г. от община Царево.

Парламентът одобри INSPIRE

index

Народните представители приеха окончателно създаването на Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), като приеха последните промени на Закона за достъп до пространствени данни.

Законът е изготвен в изпълнение на ангажиментите на България да въведе в националното си законодателство разпоредбите на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Чрез INSPIRE следва да се осигури изчерпателна, стандартизирана и качествена географска информация.

INSPIRE се основава на инфраструктурите за пространствена информация, създадени и управлявани от държавите - членки на Европейския съюз, като обхваща масиви от пространствени данни, необходими за ефективното осъществяване на дейности по защита на околната среда.

Прочетена 1638 пъти

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.