Печат на тази страница
Новините

Картографски методи в навигацията

Петък, 22 Януари 2016

Техниките и способите, които биха увеличили ефективността на картите с изобразен маршрут, са темата на дисертацията „Картографски методи в навигацията” на ас. инж. Николай Найденов от катедра „Фотограметрия и картогафия” в Геодезически факултет. Предложени са критерии за класификация на навигационните карти, по които на всяка карта с маршрут може да се намери място. Направен е исторически преглед на маршрутните карти от Римско време до днес, като са определени принципите и картографските техники, ползвани в значими карти като Пойнтингеровата, картата на Хенри Бек за Лондонското метро и други. Разработени са примерно съдържание и знакова система за туристическа велосипедна карта за района на Ивайловград (фиг. 1).

naid1

Фиг.1. Фрагмент от туристическа карта за велосипеден маршрут. В един линеен знак за маршрут се събира информация за вида на настилката, вида на наклона и степента на трудност. Самият образ е силно опростен и изопачен така че да се виждат и на кратките участъци между смяната на посоките, няма излишна и разсейваща информация.

Особено внимание се обръща на схемите за евакуация при пожар в сграда, където не се прилагат основните принципи на картографията по отношение на генерализация на съдържанието, използване на цветовете, обща композиция и т.н. Направено е предложение за промяна на съществуващите правила за изработка на такива схеми, като разбирането е, че благодарение на картографията схемите стават много по-ефективни, по-лесно се възприема и осмисля картографския образ – важно при реакция в евакуационна ситуация (фиг.2).

naid2

Фиг. 2. Евакуационна схема. Премахнат е текст, които няма отношение към самата евакуация, маршрутната линия е ясно изобразена с начало и край, ясно отличаване на алтернативния маршрут. Предлага се функционална класификация на помещенията, с цел по-добра ориентация. Въвежда се кратка и ясна инструкция за действия при пожар придружена със знаци.

Другият вид карти, при които се прилагат картографски методи и се дава предложение за съдържание и знакова система, са пак евакуационни карти, но за много по-голям обхват – няколко населени места. Тези карти биха могли да се изработят с цел картографско обезпечаване на разчетите за евакуация на населението при големи аварийни събития. При тях най-важно е да се покажат зоните за аварийно планиране, маршрутите за евакуиране на населението с изобразяване на количествени данни като брой хора, превозни средства и т.н. Пример за такъв вид карта е разработен към външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй” (фиг.3).

naid3

Фиг. 3. Схема за евакуация на населението към външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”. Въвеждат се количествени характеристики от разчетите за евакуация - планиран брой преминаващи през маршрутите изобразен с различна дебелина на линейния знак, предвидени превозни средства за евакуация на всяко населено място и брой население.

Прочетена 1539 пъти