Новини

Как самооценката на геодезистите се превръща в „явна фактическа грешка”

Пореден епизод в сагата със занижените цени

Дора Иванова

Всяка нова година носи доза оптимизъм, дори и за геодезическата гилдия. Хората взимат оптимистични новогодишни решения, които за съжаление рядко се спазват. Историята по-долу е с предизвестен край. Дано все пак има поука.

Коя ли ще е годината, в която геодезистите ще решат да не обезценяват труда си? Очевидно няма да е тази, тъй като на 10 януари Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува резултатите от подбора за една от най-интересните за гилдията процедури, съдейки по броя на участниците и офертите. Това бе обществената поръчка за „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции.

Резултатите от класирането и отварянето на ценовите оферти е повече от обезсърчаващо. Най-ярък пример за обезценяването на труда е следният случай: при прогнозна стойност около 1028 лв. за ха, има участник, който е предложил цена от 300 лв. на ха. За щастие или не, му е поискана обосновка, която не е била представена пред възложителя. Победител е участник предложил цели 604 лв. за ха.

Няма какво да се сърдим на АГКК, че бюджетът за създаване на продукти чрез геодезическа дейност не е голям и през последните няколко години се случва така, че в края им даже се преразпределя за други нужди в министерството на регионалното развитие и благоустройството. Няма и защо да се сърдим, че следващата поръчка за отстраняване на явна фактическа грешка ще бъде с поне 40% по-ниска прогнозна цена. Просто ще бъде на базата на пазарните цени, установени при тази поръчка. Накрая, дано не стигнем до там, че фирмите да плащат на АГКК, за да отстранят явна фактическа грешка, но посоката на развитие е тази.

Някои основни характеристики на обществената поръчка

Процедурата за отстраняване на явна фактическа грешка бе обявена на 14 май 2018 г. Дейностите в нея бяха разделени в 11 обособени позиции за неурбанизираните територии на следните общини:

ОП № 1 община Петрич, област Благоевград

ОП № 2 общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас

ОП № 3 общини Велико Търново и Горна Оряховица, област Велико Търново

ОП № 4 общини Ружинци и Димово, област Видин

ОП № 5 община Добрич–селска, област Добрич

ОП № 6 общини Монтана и Вълчeдръм, област Монтана

ОП № 7 общини Плевен, Гулянци, Червен бряг и Долна Митрополия, област Плевен

ОП № 8 общини Нова Загора и Котел, област Сливен

ОП № 9 на община Търговище, област Търговище

ОП № 10 на общини Върбица, Нови пазар и Велики Преслав, област Шумен

ОП № 11 на общини Тунджа и Елхово, област Ямбол.

Сроковете за изпълнение варираха в диапазона 8-10 месеца.

Общата прогнозна стойност за всички обособени позиции бе 1 727 752 лв. без ДДС, разпределена както следва:

Обособена позиция №

Площ на неурбанизираната
територия

(ха)

Ориентировъчна
засегната площ

(ха)

Прогнозна стойност

(лв. без ДДС)

Прогнозна стойност на засегната площ

(лв. без ДДС)

1

55 823

155

159 406

1028

2

88 932

134

137 809

1028

3

98 538

158

162 491

1028

4

38 647

171

175 861

1028

5

123 989

203

208 770

1028

6

99 865

165

169 690

1028

7

209 263

109

112 098

1028

8

133 884

248

255 049

1028

9

71 608

109

112 098

1028

10

81 928

93

95 643

1028

11

169 537

135

138 837

1028

Оферти се приемаха до 20.06.2018 г. Процедурата очевидно представляваше голям интерес за гилдията, съдейки по броя подадени оферти – в нея има 39 участващи фирми.

Критерии за възлагане

Процедурата бе оценявана по критерий „икономически най-изгодна оферта” с два показателя – професионална компетентност на персонала и цена. Съответно с тежести от 60 и от 40 процента. На практика почти всички участници са получили максимален брой точки по показателя за професионална компетентност. Изключение правят четири фирми с общо 7 оферти по различните обособени позиции. Така се оказва, че всъщност класирането става само по показателя най-ниска цена.

Печелившите цени

За съжаление по ред икономически, политически и друг вид причини, за пореден път се наблюдава значително сваляне на цените на фона на прогнозната стойност. При прогнозна стойност от 1028 лв. на ха, ето и печелившите цени по обособени позиции:

Обособена позиция №

Печеливша цена на ха (лв. без ДДС)

% oт прогнозната стойност

1

596

58

2

620

60

3

647

63

4

513

50

5

585

57

6

500

49

7

604

59

8

600

58

9

690

67

10

597

58

11

730

71

За седем от обособените позиции – 1,2,4, 5, 6, 8 и 10, спечелилите участници са представили, а комисията е приела, ценови обосновки. Това означава, че ценовите им предложения са били с над 20% по-ниски от средната предложена цена за съответната обособена позиция. Другото, което е сигурно от приетите обосновки, е, че фирмите успешно и съвсем законно са защитили предложените ниски цени и включените в тях разходи за персонал, материали, оборудване и т.н. В същото време не е сигурно дали като въпрос на чест, или по друга причина, общо трима участници не са представили обосновки за ценовите си предложения по 5 обособени позиции.

Големият победител

Сред участниците се набива на очи една фирма, която е „големият победител“ в надпреварата по най-ниски цени. Фирмата е класирана на първо място по цели 4 от 11-те обособени позиции, предлагайки основно цени с около 40-50% по-ниски от прогнозната. Както го изисква законът, заради разликата от над 20% от средната предлагана цена, фирмата в срок е представила ценови обосновки по четири от тях, всичките от които са приети от комисията. В същото време абсолютно същата фирма е представила ценови предложения за останалите седем обособени позиции, в диапазона 90-100% от прогнозната стойност. Можем само да гадаем каква е причината да оценява една част от работата си по един начин, а друга – по друг.

 Условията на самата процедура бяха такива, че не позволяваха сключването на повече от един договор с един участник и въпросната фирма е определена за изпълнител на осмата обособена позиция – тази с най-голяма прогнозна стойност спрямо другите, на които е класирана на първо място.

Какво можем да извлечем като поука?

Ако вземем 39-е участници в процедурата за представителна извадка от геодезическата гилдия, то може да обобщим, че много от участвалите фирми имат доста широк и разнообразен диапазон на предложените цени за отстраняване на явна фактическа грешка. Не са малко тези, чиито разлики в предложените цени се различават с по няколко стотици левове от една позиция до друга. За пример можем да дадем участникът, който е оферирал 300 лв. за една позиция и в същото време за друга обособена позиция е предложил 1000 лв. По-малко са тези, които са останали постоянни в офертите си и са давали или еднакви цени, или сходни в рамките на 100 лв. разлика, например.

Едно е общото между „печелившите” и то е ясно. Цените при тях са много по-ниски от прогнозите и ако целта е да се „вземе“ обекта, то това си остава най-сигурният начин.

За всички е ясно, че няма как при обществените поръчки всички участници да предложат най-високите цени. Въпросът е докога ще продължава надпреварата за уцелване на най-ниската цена. Очевидно и при отстраняването на явна фактическа грешка вече се навлиза в порочния кръг, в който се цикли при офертите за кадастралните карти. А такива поръчки тепърва предстоят благодарение на амбициите на МРРБ до края на 2019 г. дейностите по преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрални карти да приключат, с което 96% от площта на страната ще бъде покрита с кадастрална карта. Поне такова обещание даваха държавниците през цялата минала година (https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6784-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-2019-%D0%B3-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-96-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0).

За да може до 2023 г. да приключи цялата цифровизация на урбанизираната територия на страната.

Но изглежда отстраняването на явната фактическа грешка ще е почти безплатно, докато геодезистите страдат от шизофренна самооценка на собствения си труд.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us