Новини

Комисията по регионална политика гласува за промените в Административнопроцесуалния кодекс

С 12 гласа – “за”, 0 гласа – “против” и 7 гласа – “въздържал се” Комисията по регионална политика и местно самоуправление гласува Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754 – 01 – 16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители. Така нормативния акт отива в Народното събрание, за да бъде гласуван на първо четене.

Една от най-съществените промени в кодекса е предложената с проекта подробна уредба на института на мълчаливото съгласие. Предлаганото изменение създава предпоставка за постепенен преход от презумпция за мълчалив отказ към мълчаливо съгласие, като чрез този способ се цели намаляване на административната тежест.

Законопроектът предвижда жалбите пред касационна инстанция да се разглеждат в закрито заседания. Въвежда се изискването доказателствата задължително да се представят със касационната жалба, както касационната жалба и исканията за отмяна следва да бъдат приподписани от адвокат или правоспособен юрист.

Предвидено е намаляване на делата, по които Върховния административен съд е компетентен като първа инстанция. С преходните и заключителни разпоредби се предлагат изменения в редица специални закони, с които се цели на Върховния административен съд да се осигури възможността да насочи своята дейност в тълкуване и уеднаквяване на съдебната практика.

Законопроектът въвежда електронното призоване като мярка, заложена в Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г..

Предвиждат се създаване на правна възможност обмена на удостоверенията и документите в администрацията да става изцяло по служебен път. Така документите, необходими в административното производство ще се обменят чрез електронна система за обмен на документи и доказателства, които се намират в държавни, съдебни или общински органи, нотариуси, съдебни изпълнители и в другите овластени със закон органи или организации.

Със законопроекта се предлага и увеличаване на държавните такси в размер, който да не препятства достъпа до административно правосъдие.

Предложени са и промени с които да се прецизират някои от законовите разпоредби, по които има противоречива практика.

В комисията са предоставени становища на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Националното сдружение на общините в република България и на Българската стопанска камара, в които се изразява принципната подкрепа към законопроекта, като същевременно са направени и конкретни бележки и предложения за промени в отделни разпоредби. От страна на Българската стопанска камара е изразено несъгласие с увеличаването на размера на таксите за касационно обжалване.

В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип законопроекта, като същевременно обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби в съответствие с изразените становища на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Националното сдружение на общините в република България. Изразено бе и несъгласие с промените, предвиждащи необжалваемост на определени актове, както и с предложените промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • САЩ проверяват дали китайски балон шпионира
  САЩ проверяват дали китайски балон шпионира

  САЩ следят предполагаем китайски балон за наблюдение, който от няколко дни е забелязан да се носи в американското въздушно пространство, но Пентагонът е решил да

 • Шишков коментира промени в ЗУТ
  Шишков коментира промени в ЗУТ

  Фактите и проблемите, които продължаваме да констатираме от предишния служебен кабинет, са свързани с възложеното от държавата строителство, което се е превърнало в незаконно заради

 • Създадоха материал-хамелион за строителството
  Създадоха материал-хамелион за строителството

  Изследователи от Чикагския университет са разработили подобен на хамелеон строителен материал, който променя инфрачервения си цвят и количеството топлина, което поглъща или отделя, в зависимост

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us