Новини

Комисията по регионална политика ще заседава по промени в Закона за устройство на територията

На заседание днес (30.05.18 г.) парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще бъдат представени и обсъдени законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията с както следва:

законопроект № 802-01-5, внесен от Министерски съвет на 22.01.2018 г.

законопроект № 854-01-7, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 15.02.2018 г.

законопроект № 854-01-21, внесен от Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков на 05.04.2018 г.

законопроект № 854-01-22, внесен от Младен Шишков и група народни представители на 05.04.2018 г.

законопроект № 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11.05.2018 г.

законопроект № 854-01-41, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 11.05.2018 г.

Законопроектът от 22 януари тази година касае облекчаване на административната тежест при издаване на удостоверение за извършване на дейностите по строителен надзор.

Промените, предложени на 15 февруари, предвиждат експлоатационните дружества, предоставящи услуги в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването и газификацията да предоставят служебно пред административния орган изходни данни и информация, необходими при разработването на устройствени планове и инвестиционни проекти.

Законопроект № 854-01-21 цели да се изчистят противоречия между ЗУТ и Закона за камарата на строителите.

Със законопроект № 854-01-22 се предлага нов режим за узаконяване на строежи без строителни книжа, които отговарят на строителните норми.

В основната си част законопроект № 854-01-39 предвижда отстраняване съществуващите в ЗУТ непълноти, противоречия и неточности относно функциите и правомощията на общинските администрации и държавата по отношение на контрола върху преместваемите обекти в имоти – държавна собственост или в имоти, съсобствени между държавата от една страна и физически и/или юридически лица от друга.

Законопроект № 854-01-41 има за цел да оптимизира процедурите по изграждане на обектите на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община.

Целите текстове на шестте предложения за промяна на ЗУТ се намират на интернет страницата на Народното събрание, връзки към които има по-горе.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us