Новини

Комитова настоява срокът на един нормативен акт да е минимум година

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова се включи активно в дискусията на тема „Какво и как да се подобри във взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор?“ в последния ден от  9-та Национална среща на главните архитекти и специалистите по териториално развитие от общините, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Основен панелист в дискусията беше началникът на ДНСК – арх. Влади Калинов. В разговора участва и ръководството на Българската асоциация на архитектите и консултантите (БААИК).

Министър Виолета Комитова сподели впечатления за разнопосочните тълкувания на експертни съвети по устройство на територията, дори в различни райони на една община. Тя провокира гилдията за по-активна работа в мрежа и споделяне на казуси, които биха представлявали професионален интерес за по-широк кръг специалисти. Министър Комитова призова НСОРБ да обмисли създаването на платформа за обмен на идеи и практики, свързани с инвестиционните процеси и устройственото планиране. Специалистите от общините изразиха съгласие за ползите от подобен своевременен обмен на информация, а арх. Калинов препоръча НСОРБ да модерира този процес. ДНСК участва в 9-та Национална среща на главните архитекти и специалистите по териториално развитие от общините с подробен анализ на най-често срещаните пречки, съпътстващи инвестиционния процес.

Министър Комитова подчерта, че ще настоява при промени в законодателството, касаещо инвестиционния процес, срокът за влизане в сила на новия нормативен акт да бъде минимум 1 година. „Инвестиционният процес е продължителен и промени в хода на изпълнение не само затрудняват както администрацията, така и бизнеса.“ заяви министър Комитова.

Участници в дискусията изразиха мнение, че експертните съвети към общините следва да поемат пълноценно своите функции и в решенията си да не подценяват компонента „целесъобразност“ за даден инвестиционен проект, по който се произнасят.

В обсега на дискусията бяха поставени и други актуални проблеми, като спазването на сервитути за инфраструктура при разработването на устройствените планове, издаването на визи за проектиране, които не са съобразени с параметрите на одобрения ПУП, автоматизираните системи за паркиране и цялостното решаване на проблемите с паркирането, вертикалната планировка, озеленяването и предстоящите процеси на дигитализация.

От Българската асоциация на архитектите и консултантите поставиха въпроса за сложността при осъществяване на предпроектни проучвания, поради редица препятствия, създавани от електроразпределителните и ВиК дружествата.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us