Новини

КС 2005 задължителна за инвестиционните проекти

КС 2005 и одобрената кадастрална карта стават задължителни за инвестиционните проекти и проектите за устройствено планиране. Това постанови зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев с писмо до председателите на управителните съвети на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното планиране в средата на май.

В случаите на територии без одобрени кадастрални карти, изходните материали трябва да се трансформират в КС 2005.

Министър Йовев отбелязва, че в министерството и в общините често постъпват за разглеждане проекти на различни устройствени планове, дефинирани в Глава шеста на Закона за устройство на територията, като голяма част от тези проекти не се изработват върху актуални данни от кадастралната карта или се разработват в координатни системи, различни от официално приетата координатна система. По тази причина от МРРБ напомнят, че с постановление № 153 от 29 юли 2010 г. бе въведена Българска геодезическа система за територията на Република България под наименованието „Българска геодезическа система 2005“. Кадастралната карта се изработва в координатна система, определена съгласно чл. 4. ал. 2 от Наредба № РД-02- 20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, като Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече извърши трансформация от Координатна система 1970 г. в БГС2005.

В случаите, когато за някоя територия все още не е одобрена кадастрална карта, наличните изходни материали и данни с необходимо да се трансформират в БГС 2005, съгласно Инструкция № РД-02-20-12 от 3 август 2012 г. за преобразуване на съществуващи геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us