Новини

КСБ: Цифровизацията е предизвикателството пред строителите

Цифровата трансформация е сред предизвикателствата пред бранша, заяви по време на форум председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев. Той напомни, че вчера Министерският съвет прие Национална стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителния сектор до 2030 г. По думите на Терзиев, Камарата иска да е максимално полезна на фирмите, за да могат да се справят с предизвикателствата в контекста на цифровия и екологичен преход.

Той каза това по време на конференция на тема „Предизвикателствата и възможностите в сферата на строителството – ролята на иновациите, новите технологии и уменията“, организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и в. „Строител“.

Терзиев посочи, че браншът изостава при внедряването на високотехнологични решения и иновации, изправен е пред драстични, по думите му, проблеми с липсата на кадри, които не могат да бъдат решени без ангажираността на държавата. Фирмите се интересуват и от възможностите за финансиране на строителния сектор през тази година – през новия програмен период, и по Националния план за възстановяване и устойчивост, допълни той.

Реформата с хоризонт 2030 г., залегнала в Националната стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителния сектор, предвижда осигуряването на: нормативни условия и ИТ инфраструктура за цифрова трансформация на строителния сектор – формати за електронно предаване на строителна документация и инфраструктура за управлението й, в т.ч. съхраняване на документацията и систематизирането й в регистри, интеграция на информационни системи; електронно управление на процедурите по завиване, служебно препращане за вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване, одобряване и връчване на крайния административен акт, свързан с проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти; бази данни за устройствено планиране на територията, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството, кадастър, свлачищни, абразионни и ерозионни процеси на територията на Република България и публикуването им или предоставянето им по електронен път на трети страни; възможности за повишаване на квалификацията на публичния и частния сектор за работа със строително-информационното моделиране (СИМ) ниво 2.

Терзиев напомни, че миналата седмица бяха приети промени в евродирективата за енергийните характеристики на сградите, според които до 2028 г. всички нови сгради трябва да са с нулеви емисии, а в Плана за действие на документа се посочва, че до 2030 г. процентът на енергийното обновяване на сградите трябва да се удвои.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us