Новини

Министерският съвет одобри промени в Тарифа № 14

Министерският съвет одобри промени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (обн. ДВ, бр. 94 от 12 август 1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г.)

Проектът на постановление е разработен в изпълнение на § 27 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР) (обн. в ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.).

С отпадане в ЗИД ЗКИР (обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 41 от 21.05.2019 г.) на удостоверението по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, от Тарифа № 14 отпада определената за тази услуга държавна такса.

Въвежда се справедлив начин за определяне на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 обекта и над 50 обекта, така че намалението в таксата за проекти, съдържащи повече от 50 обекта, ще се прилага само за обектите над 50.

Регламентира се държавната такса за официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР да постъпва в държавния бюджет, чрез правоспособните лица по кадастър, които по силата на ЗКИР подпомагат СГКК при административното обслужване.

Разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, в случаите, в които общините подпомагат СГКК при административното обслужване ще постъпва в бюджета на общините.

Прецизирани са наименованията и начина на предоставяне на някои от услугите от Геокартфонд.

С изменението се цели привеждане на Тарифа № 14 в съответствие със ЗИД ЗКИР(обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 41 от 21.05.2019 г.) и се очаква подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us