Новини

МЕ с проект на наредба за регистрите на лицата, обследващи за енергийна ефективност

Обстоятелствата, вписвани в регистрите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) ще се регламентират с нова наредба, предложена от Министерството на енергетиката.

Целта на разработения проект на наредба е постигане на съответствие с последните промени в ЗЕЕ. Със законовите изменения се разширява обхватът на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, като са допуснати и специалисти със средно образование. Проектът на наредбата e разработен на основание чл. 44, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Предвидено е подаването на искане за вписване в регистър, както и за промени във вписаните обстоятелства да става по електронен път. Тези услуги на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще съдействат за намаляване на административната тежест.

С проекта на наредба се допълват и актуализират учебните планове на обучение за повишаване на професионалната квалификация на консултантите по енергийна ефективност. Допълненията са в съответствие с актуалното развитие на европейското законодателство в областта на енергийната ефективност.

Проектът на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност е достъпен на адрес – https://www.me.government.bg/bg/news/me-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-naredba-za-obstoyatelstvata-podlejashti-na-vpisvane-v-re-2462.html . Коментари, мнения и препоръки по предложения проект на наредба могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us