Новини

Министерство на образованието ще прави по-добра програма за обучение на архитекти

Работна група към Министерството на образованието и науката (МОН) подготвя нормативни промени за по-добро архитектурно образование, съобщиха от Камарата на архитектите в България.

От организацията уточняват, че на 16 февруари се е състояло първото заседание на експертната работна група към МОН, която има задачата да подготви проект за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към обучението по архитектура. Целта на инициативата е подобряване на качеството на архитектурното образование в синхрон със световните и европейски тенденции. Проектът за изменение на наредбата се разработва в тясна координация и взаимодействие с всички заинтересовани страни: Камарата на архитектите в България (КАБ), Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОП), както и висшите училища, които подготвят архитекти. Това са Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Нов български университет. Експертната група е под председателството на д-р Ивана Радонова – държавен експерт в дирекцията „Висше образование“ към МОН.

Инициативата за нормативната промяна е на Камарата на архитектите в България (КАБ). През 2021 г. тя внесе в МОН предложения за изменения в наредбата, които предвиждат възможност всеки университет да определя автономно изискванията и критериите за прием по специалността „Архитектура“. В този смисъл се предлага да отпадне изискването за задължителни писмени конкурсни изпити по математика и рисуване, като академичните съвети получават правото да дефинират сами конкретните условия за прием на студентите. Това дава възможност на висшите училища да облекчат условията за кандидатстване по специалността в синхрон с практиката на много чужди университети, които изискват от кандидат-висшистите да представят единствено творческо портфолио.

За сметка на облекчения прием се предвижда да бъдат повишени изискванията към студентите по време на самото обучение и при завършването. Целта е в системата на висшето образование по архитектура да остават само студентите, които показват необходимите качества за професионално развитие в сектора. По този начин университетите ще гарантират, че поддържат високо ниво на обучение и създават качествени специалисти.

С цел повишаване качеството на архитектурното образование се предлага разширяване и осъвременяване на учебните програми по специалността. Предвижда се повече практическо обучение и задължително въвеждане на студентите в дигиталното строително-информационно моделиране (Building Information Modeling – BIM). В тази връзка вносителите на предложението смятат, че е необходимо да се осигури възможност за по-широко включване на специалисти с богат практически опит в обучението на студентите по специализираните дисциплини.

Професионалните организации да участват в разработването на плановете и програмите за обучение на студентите по съответните архитектурни и инженерни специалности, предлагат от КАБ. Включването на широк кръг от изявени специалисти в сектора ще допринесе за модернизирането и развитието на образователния процес. В изпитните комисии по дипломирането на кандидат-висшистите е необходимо да участват минимум трима външни специалисти, съгласувани със съответната професионална камара, пише в предложенията на бранша.

„Надяваме се, че инициативата на КАБ за промяна в нормативната база ще подпомогне висшите училища и ще повиши критериите за образователен ценз по специалността „Архитектура“. Промените ще допринесат за това дипломираните български архитекти да бъдат по-конкурентни на световния пазар и да проектират по-качествена градска среда“, заяви проф. архитект Борислав Борисов – заместник-председател на КАБ.

Предстои процес на анализ, обсъждане и надграждане на предложенията на КАБ от всички заинтересовани страни, които участват в работната група. Предвижда се проектът за изменение на Наредбата за държавните изисквания към обучението по архитектура да бъде готов до края на април. След това в рамките на месец МОН ще събира мнения, коментари и становища по проекта, като се очаква документът да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет в средата на юни, информират от КАБ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us