Новини

Министерство на земеделието и храните: Ще обновяваме ортофотокартата на всеки три години


Кампаниите за директни плащания на земеделците от 2007 до 2010 г. бяха на извършени на базата на ортофотокарта на територията на България. В края на 2009 г. се оказа, че страната е без необходимите ортофотокарти и тогава в кратък срок бяха изготвени части от тях. Министерството сега съобщи, че през 2010 г. е започнало ново актуализиране на картите и са заснети 54 % от територията на страната. След като гръмна скандалът през м. май т.г. с ортофотокартите и заплащането на субсидиите на земеделците, министър Найденов обеща до ноември да се заснемат останалите 40 % от площите в страната.

От министерството на земеделието и храните (МЗХ) обясниха, че що се отнася до актуализацията на ортофотокартите (Цифрова ортофото карта – ЦОФК) в периода 2010-2011 г. (т.е. последната актуализация на ЦОФК, извършвана от МЗХ), не са възникнали ситуации, които да доведат до проблем при изпълнение на проекта. Пречка, довела до леко забавяне в изпълнението на проекта по обновяване на ЦОФК, била  усложнената метеорологична обстановка в страната през периода април – юни месец 2011 г., когато не било възможно редовното облитане на тези части от страната, останали незаснети през 2010 г. При извършването на такова мащабно заснемане, каквото е заснемането на 100% от територията на страна, рискът от закъснение е бил преценен, обясниха от МЗХ и обещаха да компенсират забавянето с ускоряване на обработката на ЦОФК. Създаването на ЦОФК в периода 2010 г. – 2011 г. е възложено на Консорциум „ГМК“. През 2010 г. бяха заснети над 56% от територията на страната и по това заснемане беше изготвена цифрова ортофотокарта. От нея, като отговарящи на изискванията на Техническото задание и изискванията на Европейската комисия, беше одобрена ортофотокарта за 54 % от територията на страната. През 2011 г. бяха заснети останалите 46 % от територията на България (като 2% от тях е презаснемане).

От министерството на земеделието обясниха, че що се касае за актуализацията на ЦОФК през 2009 г., тогава германската фирма European Space Imaging спечели поръчката, като предмет на договора беше „Доставка на сателитни изображения и изготвяне по тях на цифрова ортофотокарта за 40% от територията на страната за нуждите на Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП)“.

Както самите сателитни изображения, така и изготвената ортофотокарта трябва да отговарят на редица изисквания на Европейската комисия относно техните характеристики и качество. European Space Imaging достави договорените сателитни изображения с необходимото за целите на СИЗП качество, но не достави изготвена по тях ЦОФК с изискваното качество, подчертават от министерството. Затова е бил прекратен договорът и изготвянето на картата е било възложено на друга фирма. В крайна сметка България получи актуална цифрова ортофотокарта за близо 40% от територията на страната.

От МЗХ подчертават, че приемат ортофотокартата само след удостоверение, че тя отговаря на изискванията на Техническото задание и изискванията на Европейската комисия. Създаването на СИЗП във всяка страна на ЕС се извършва по единни правила, определени, с регламенти на Европейската комисия, както и с работни документи на отделните й дирекции. Във всички тези документи е записано, че пасищата са част от земеделските площи и попадат в категорията постоянно затревени площи.

Цената на картата, създадена 2009 г. по сателитни изображения на European Space Imaging, е приблизително 4 млн. лв., като обхвата на картата е 40 % от територията на страната ни.  Новата ЦОФК, изработвана от Консорциум „ГМК“ в периода 2010 г. – 2011 г. струва приблизително 10 млн. лв., уточняват от МЗХ.

Регламентираното изискване на Европейската комисия е използваните от страните – членки ортофотокарти да не са по-стари от 5 години. Всяка страна – членка решава дали да прави обновяване веднъж на 5 години или в рамките на 5 години (напр. – по 20% годишно) или да обновява използваните от нея ортофотокарти на по-малък период. Поради голямата динамика в земеползването в България, МЗХ се ориентира към обновяване на ортофотокартата на страната на всеки 3 години.

От МЗХ уточняват, че „допустимият слой“ се определя от следните правила. В Система на идентификация на земеделските парцели данните имат следната структура: Цялата територия на страната се „разделя“ на земеделски и неземеделски площи (гори, пътища, населени места, реки и др.), различните видове площи са очертани като затворени полигони, наречени „Физически блокове“. „Земеделските“ физически блокове представляват потенциално допустимите по Схема за единно плащане на площ (СЕПП) и останалите схеми за директно подпомагане площи; Само площи, които са в добро земеделско състояние, подлежат на подпомагане по СЕПП и другите схеми и мерки за плащане на площ, за които се прилага изискванията за плащане по СЕПП, т.е. не е достатъчно една площ да е земеделска, за да се получават плащания по СЕПП. Затова във всеки от тези физически блокове се определя кои площи отговарят на условията, за добро земеделско състояние. Тези площи формират слоя „Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП“ („Допустимия“ слой). Определянето на това кои части от територията на страната са земеделски или неземеделски площи, както и кои площи отговарят на условията за добро земеделско състояние става по изискванията на Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (обн. ДВ бр. 22 от 2010 г.).

Определянето на допустимия слой се извършва чрез т.нар. фотоинтерпретация (разчитане на ЦОФК), която се прави в Регионалните центрове за поддържане базите данни на СИЗП към МЗХ, или чрез теренни проверки на физически блокове, което се извършва от служители на областни и общински служби на МЗХ.

От МЗХ подчертават, че по отношение на Кампания 2010 почти всички изрядни земеделски стопани са получили субсидиите си. За стартиралата Кампания 2011 г. получаването или неполучаването на субсидии зависи в най-голяма степен от самите кандидати и площите, които са заявили за подпомагане.

20 май беше крайният срок за специалната процедура за подаване на възражения срещу неизплатени суми по СЕПП и НДП, поради невключване на определени физически блокове или части от тях в специализирания слой „Площи допустими за подпомагане“ за 2010 г. Общо постъпилите възражения са приблизително 4 400 бр. Специализираният слой „Площи подходящи за подпомагане“, актуализиран на база разгледаните възражения, е предаден на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (РА) с оглед извършване от тяхна страна на необходимите проверки, касаещи окончателна оторизация на всички подадени за кампания 2010 заявления.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us