Новини

Министерството на културата ще прави регистър на недвижимото културно наследство

Културното министерство обяви обществена поръчка за анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. В рамките на проекта ще се създадат нови или актуализират съществуващи вече вътрешни правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление.

Избраният изпълнител ще дигитализира документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение.

Общата прогнозната стойност на е 1 196 984 лв. без ДДС. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Документацията се намира в „Профила на купувача“ на Министерство на култруата на адрес – https://www.profilnakupuvacha.com/%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0.

Оферти се приемат до 17:30 ч. на 8 февруари 2018 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us