Новини

Министерството на регионалното развитие отчете година работа


Най-добре върви строежът на магистралите, не се споменава и дума за геодезия

Новосформираният екип на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) получи изключително проблемно наследство, изразяващо се най-вече в акумулирани грешки в управлението на ключови проекти и изгубено доверие на бизнеса. Така започва отчетът за работата на министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода юли 2009 – юли 2010 г., който е подписан от министъра Росен Плевнелиев.

В документа, публикуван на сайта на МРРБ, няма нито едно споменаване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, нито се засяга конкретно работата на геодезическата гилдия.

Най-любопитни в целия документ са два пасажа, които засягат разплащането на изработената от фирмите работа. В частта за постигнатите резултати се казва, че министерството е разплатило задължения на стойност 190 млн. лв. към бизнеса по сключени от предходното правителство договори, като са предоговорени финансовите условия по 40 такива договора, спрени са 6 проекта и 56 проекта са предоставени за проверка на компетентните органи за ревизия. В специално обособена част, наречена „Разплащане на задълженията към бизнеса“, се казва дословно: „За намиране на изход от възникналата ситуация и стартиране на разплащанията към бизнеса МРРБ инициира подписването на Тристранно споразумение между МРРБ, МФ и Камарата на строителите, по което на строителните дружества вече са разплатени 147 млн. лв. Към настоящия момент изчистването на стари задължения продължава чрез приемане на постановление на министерски съвет за въвеждане на механизъм за разплащане чрез Българската банка за развитие.“ Във връзка с договорите с изпълнителите министерството отчита, че е направило реформи, които представляват нови процедури за поемане на задължения и извършване на разходи за инвестиционни дейности, за да се спре порочната практика да се подписват финансово необезпечени договори.

Като най-голяма гордост на министерството се отбелязва, че за една година то е ускорило строителството на магистралите „Тракия“, „Люлин“ и „Марица“, като е ревизирало сключени вече договори, извършило е административна реформа в Агенция „Пътна инфраструктура“ и в момента се строят и 82 км магистрали – показател, непостиган досега от нито едно предишно правителство. В частта за постигнатите резултати акцентът отново пада на строителството на магистралите.

Другата гордост на МРРБ са новите правила за провеждане на търгове за обществени поръчки и сключените нови договори за текущ ремонт и поддръжка за период от 4 г., предварително съгласувани със строителния бранш. След като отчита успехи в усвояване на средствата от ЕС по програмите „Регионално развитие“, налице е трикратно увеличение на средствата по договорените проекти, които възлизат на 1 380 млн. лв., се казва, че е ускорен процесът по разплащане на средствата чрез облекчаване на процедурите и сумата на разплатените средства възлиза на 158 млн. лв. и вече се усвояват 500 млн. лв. за рехабилитация на пътища. Гордост за министерството са размразените плащания по Програма ФАР за 33.4 млн. евро и договорените по ОП „Транспорт“ 150 млн. евро за пътния сектор.

Министерството отчита и изпълнение на поставените приоритети, които са законодателните промени, свързани с реформи в Агенция „Пътна инфраструктура“ и управлението на държавната собственост. Като съществено е отбелязано провеждането на прозрачни търгове за обществени поръчки и публичност в усвояването на европейски фондове. Най-интересен за геодезическата гилдия е приоритетът за извършване на натрупани разплащания по сключени договори и изчистване на натрупаните задължения към бизнеса. Според отчета, тези приоритети са изпълнени, защото в документа се казва, че тяхното неизпълнението би довело до спиране на средствата за изграждане на инфраструктура от страна на ЕК, масови фалити в строителните фирми и протести на безработни хора. За такива в отчета не се говори.

В специална част, посветена на наследството от кабинета „Станишев“, са отбелязани критики относно строежа на магистралите. Но също се казва, че през последните месеци на предишното правителство са сключени 300 договора, без осигурено финансиране и при завишени стойности. Отбелязва се още, че задълженията към бизнеса, наследство от предишното правителство са на стойност приблизително 280 млн. лв., като същевременно има изключително нисък процент на усвояемост на средствата по структурните фондове за регионално развитие – само 27 млн. лв. разплатени средства по ОП „Регионално развитие“ и са договорени само 510 млн. лв.

Фокусът и през следващата година ще бъде в реализирането на големите инфраструктурни обекти – продължаване на строителството на магистралите „Тракия“ и „Марица“ и окончателно завършване на магистрала „Люлин“ в средата на 2011 г. Задачата е да достигне 50% договорени средства и 15% изпълнение на ОП „Транспорт“ за пътища. От октомври 2010 г. се предвижда поетапно стартиране изграждането на нови седем отсечки, финансирани от ОП „Транспорт“ – 2 лота от АМ „Струма“, два лота от АМ „Марица“ и пътищата Кърджали-Подкова, Мездра-Ботевград и Софийски околовръстен път-Гара Яна. По отношение на ОП „Регионално развитие“ целта за следващата година е да се достигне резултат от 60% договорени и 20% разплатени средства. По отношение на програмите за трансгранично сътрудничество целта е да започне реалното им изпълнение. Министерството ще продължи да работи по обновяване на сградния фонд чрез отпускане на европейски средства. Във водния сектор ще се построят три язовира и ще се подобри състоянието на водните съоръжения. Като последен пункт министерството отново отбелязва усилията за ограничаване на корупционните практики, наложени в строителния бранш, и трайно установяване на прозрачни и честни търгове за обществени поръчки.

Банката за развитие е платила 100 милиона лева

Българска банка за развитие (ББР) е изплатила близо 100 млн. лева по постъпили заявления за уреждане на неразплатени вземания от държавата. Към 1 юли 2010 г. в банката са постъпили 476 заявления за прехвърляне на вземания. Исканията са подадени от 242 фирми и са на обща стойност 132 милиона лева. Близо 51% от постъпилите заявления са за изпълнени поръчки в сферата на строителството. Исканията са на стойност 57 315 212 лева, от които 37 074 242 лева вече са разплатени. Други 35% от заявките са за доставки на лекарства и медицинско оборудване. Седмично банката приема по около 80 заявления, но през последните дни среднодневно постъпват около 40 броя заявления. Срокът за плащане на цесиите е до 10 работни дни от датата на постъпване в ББР на съответното заявление, придружено от необходимите документи. Плащанията са въз основа на приетото през април от кабинета решение за специален механизъм за уреждане на вземания на фирми по договори за обществени поръчки, по договори по Проект Красива България, както и договори по програма ФАР. Условието е вземанията да са възникнали до 31 декември 2009 г. и да са неразплатени и изискуеми към 31 март 2010 г.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us