Новини

МРРБ огласи проекта за изменение на ЗУТ и ЗКИР


Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува през декември на страницата си в интернет проект на законите за изменение и допълнение на законите за устройство на територията, за устройство на Черноморското крайбрежие, за кадастъра и имотния регистър и закона за пътищата. Още не е ясно кога той ще влезе в народното събрание за обсъждане.

Дългоочакваният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър цели подобряване на реда за създаването на кадастрални карти и уточнява реда за тяхното поддържане в актуално състояние.

Създава се възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен или административен акт.

Прецизира се редът за придобиване на правоспособност за извършване на дейности по геодезия и кадастър, като основна роля ще играе и Камарата на инженерите по геодезия.

Създава се възможност за неурбанизираните територии да се създават кадастрална карта и кадастрални регистри само въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, ако отговарят на определени изисквания за съдържание и точност.

Проектозаконът регламентира и дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. За удобство на гражданите се създава възможност официалните документи (скици, схеми, удостоверения или извлечения от кадастралната карта и кадастралните регистри) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната. Скиците и схемите, предоставени на нотариус, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър, ще имат силата на официален удостоверителен документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us