Новини

МРРБ провежда обществена консултация за достъпната архитектурна среда

Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда обществена консултация относно политиките и законодателството в областта на осигуряването на достъпна среда в България.

Консултацията е във връзка с приетата през 2016 г. Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Според него страните-членки по Конвенцията, сред които е и България, са задължени да предприемат подходящи мерки за осигуряване на достъп на хората с увреждания, равноправен с този на всички останали лица, до физическата среда за живеене, транспорта, информацията и комуникациите – както в градските, така и в селските райони.

Съгласно концепцията нормативните изисквания и механизмите за контрол трябва да се подобрят в три основни направления. Това са устройството на урбанизираните територии; инвестиционния процес при проектирането, строителството и въвеждането на строежите в експлоатация; осигуряването на достъпна архитектурна среда за съществуващи сгради и съоръжения за обществено обслужване.

Целта на обществената консултация е събиране на достатъчно мнения и данни относно наличието на посочените проблеми, свързани с достъпността, както съществуването на други, извън идентифицираните в концепцията. Предвидено е също и да се обсъдят най-подходящите мерки от страна на държавата – законодателни, административни, регулативни, структурни, информационни или други, които биха допринесли за ефективно осигуряване на достъпна архитектурна среда на съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, включително на достъпните елементи в урбанизираната територия.

Обществената консултация ще се провежда от Центъра за оценка на въздействието на законодателството на интернет адрес: https://publiconsultation.ria.bg/, където са публикувани консултативен документ и въпросници. До 15 октомври 2017 г. се приемат попълнени въпросници, както и коментари и становища на електронна поща ria@ria.bg. Те ще бъдат публикувани на страницата на центъра.

Резултатите ще се обобщят и анализират, след което ще бъде изготвена оценка на въздействието. В резултат ще се направят предложения за по-ефективни политики и законодателни промени.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us