Новини

МРРБ публикува указанията за новите общински и интегрирани планове

На интернет страницата на министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Регионално развитие“ са публикувани методическите указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2021-2027 г.

В общинските планове за развитие за новия програмен период 2021 – 2027 г. ще се определят приоритетни зони за въздействие, където  ще се изпълняват мерките от програмата за реализация на плана. Това  са зони с по-голям потенциал за развитие, които ще позволят постигане на по-добър ефект от инвестициите, предвид  ограничения ресурс на общините. Подготовката на плановете за новия програмен период трябва да започне през настоящата година, тъй като през 2020 година изтича прилагането на сега действащите планове.

Общински планове за развитие (ОПР) ще се разработват от всички общини, докато интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) ще се изискват единствено за общините на градовете от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 и ще бъдат част от ОПР. Във връзка с това и методическите указания включват общи изисквания, приложими и за двата вида планове и са базирани на действащия към момента Закон за регионалното развитие.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us