Новини

МРРБ с ново име на стара програма

„Развитие на регионите“ ще бъде името на новата оперативна програма за регионална политика, която ще се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в следващия програмен период 2021-2027 г.

Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, която взе участие в Заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кметовете на десетте най-големи български общини.

Все още не е ясен точният бюджет на програмата, но се очаква да надхвърли 3,1 млрд.лв., които ще се използват за постигането на  балансирано регионално развитие на страната по три приоритетни оси, включващи интегрирано градско развитие, интегрирано регионално развитие и техническа помощ. 

Зам.-министър Николова представи пред кметовете обхвата на новата оперативна програма и работните варианти на Споразумението за партньорство за новия програмен период.

„Комисията оценява положително новия комплексен териториален подход на България за управлението на бъдещите еврофондове, който се фокусира върху политики за развитие на регионите и градовете“, посочи Николова и обясни, че новата оперативна програма ще има два основни приоритета – за интегрирано градско развитие и за интегрирано териториално развитие. Приоритет 1 е насочен е към 10 големи общини – Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград. Те са обособени в 4 клъстера – по райони от ниво 2 и отчитайки функционалните връзки между тях. За всеки от клъстерите на база 4 показателя -население, територия, БДС и инфраструктура, ще се задели процент от ресурса. 30% от бюджета на всеки клъстер ще е за участие на градските общини в интегрирания териториален подход с по-малките общини.  

Общинските администрации на 10-те града ще са териториални органи, каза още Николова.  Към тях ще функционират Звена за подбор на проекти, формирани от общински експерти с възможност за привличане и на външна експертиза. Те ще извършват дейности по информация и публичност – публични обсъждания и обществена подкрепа за проектите, както и предварителния им подбор.

Големите общини ще имат 3 възможности за кандидатстване с проекти. Първата е самостоятелно или в партньорство със заинтересовани страни от общината. Втората –  в партньорства между общините в съответния клъстер или в партньорства от заинтересовани страни от клъстера. Третата  ще са партньорства между бенефициенти от двата приоритета на програмата – малки и големи общини.  

Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие ще обхваща 40 градски общини от 6-те района на ниво 2, в които има населени места над 15 000 жители. Отново на база 4 критерия, за всеки от районите ще има отделен регионален бюджет. 52% от бюджета ще е за Северна България. Водещ принцип при подбора на проектите за финансиране по новите териториални подходи, ще е приносът им към икономическото развитие на дадената територия, отбеляза зам.-министър Николова. При подбора на проектите ще се прилага подход „отдолу-нагоре“. 

Плановете за интегрирано развитие на общината, Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и Плана за градска мобилност, ще са стратегическите документи за достъп до европейските средства и осъществяването на интегрираните инвестиции по новата ОПРР, стана ясно още на срещата. 

Регионалните съвети за развитие ще играят ролята на териториален орган и на тях ще се възложат компетенции по оценка на съответствието на проектните концепции и идеи към определените приоритети за развитие на конкретния регион на ниво 2.

По думите на зам.-министър Николова предизвикателство в следващия програмен период ще е предложението на ЕК реализацията на проектите да става до 2 години от подписването на договор.  Това изисква много добра предварителна подготовка на  бенефициентите, които трябва да имат готови проекти, за да може да стартират бързо тяхното изпълнение“, коментира заместник-регионалният министър. 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us