Новини

МРРБ със стратегия за развиване на изостаналите райони на България

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обсъждане проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони. Документът може да бъде намерен на интернет страницата на министерството в секцията Регионално развитие → Проекти на стратегически документи. Той обхваща Северозападна България, Родопите и Странджа-Сакар и представлява Част I от цялостния документ. Може да го видите тук: https://www.pz.government.bg/documents/CIP_123_1011153.pdf
Инвестиционната програма за интегрирано развитие на изоставащите райони в България се разработва въз основа на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. Целта ѝ е да се повиши заетостта на населението и да се привлекат инвестиции в икономически изоставащите райони в страната.
С целенасочената намеса на държавата ще се подпомага преодоляването на ключови проблеми като негативните демографски процеси, силните вътрешни и външни миграционни процеси, липсата на работни места и ниските доходи, ограничения достъп и ниското качество на предлаганите публични услуги.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us