Новини

МРРБ сезира Комисията за конфликт на интереси за проект на община Червен бряг, финансиран по ОПРР

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се самосезира и направи вътрешна проверка на проекта на община Червен бряг с предмет „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг“ по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020. Проверката е започнала след публикации в медиите, касаещи договора. Резултатите от нея показват, че няма нарушения по отношение на процедурите за оценка на проектни предложения. Проектът на общината е оценен в съответствие с одобрените критерии за оценка. Спазени са и всички процедури по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Съгласно Указанията към Насоките за кандидатстване всяка община, в качеството си на бенефициент, поема ангажимент да избере сградите, които включва в проектните предложения по ОПРР 2014-2020. Тя отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на проекта/ите за енергийна ефективност на своята територия – осъществява прием на документи за кандидатстване, оценява и одобрява заявленията, подадени от собствениците.

В процеса на оценка на проектните предложения за енергийна ефективност на жилищни сгради по процедурата Управляващият орган на ОПРР обстойно е проверявал допустимостта за финансиране на всяка от сградите по подадените проектни предложения, като е обръщано особено внимание на жилищни сгради с малък брой самостоятелни обекти (от 2 до 4), посочени като многофамилни във формулярите за кандидатстване. За такива сгради с особено внимание са проверявани докладите от проверките на място, енергийните и технически обследвания по отношение на описание на сградите, брой самостоятелни обекти, брой собственици, данни за сдружения на собствениците и т. н. При липса на достатъчно доказателства, че сградите са многофамилни, от бенефициентите е изисквана допълнителна информация. Такава проверка е извършена за всяка от трите сгради в обхвата на проектно предложение „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг“, като наличната документация по проекта и информацията в публичния регистър на етажната собственост на община Червен бряг са дали достатъчна увереност, че сградите отговарят на определението за многофамилни жилищни сгради, поради което не се е наложило да се изисква допълнителна информация по този въпрос. Всяка от сградите в проектното предложение има по два самостоятелни обекта и отговаря на определението за многофамилна жилищна сграда съгласно Указанията към Насоките за кандидатстване по процедурата.

Управляващият орган на програмата направи и допълнителни проверки за наличие на конфликт на интереси. Поради факта, че министерството не е компетентният орган по произнасяне и установяването на наличие на такъв, е сезирана Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като цялата събрана информация по казуса е препратена към нея.

В допълнение, Управляващият орган вече е регистрирал сигнал за нередност, като е стартирана и се спазва процедурата в съответствие със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В случай на установяване на конфликт от страна на комисията, на община Червен бряг ще бъде наложена финансова корекция в размер на 100% от стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us