Новини

МРРБ: Вливане на КВС към кадастъра ще покрие 90% от България с карта

Развитието, дигитализирането, окрупняването и създаването на многофункционален кадастър в дългосрочен план ще улеснят сделките с имоти, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на конференцията „Успешни сделки с имоти”. Тя подчерта, че разработените промени в Закона за кадастъра и имотния регистър ще позволят вливането на картата за възстановената собственост на земеделските земи в кадастралната карта. Това ще позволи покритието с кадастрална карта на територията на страната да бъде увеличено от сегашните 19 % до над 90%, отбеляза министърът. За повишаване на сигурността и прозрачността на сделките с имоти ще съдейства обединяването на имотния и кадастралния регистър. За това ще съдейства и промяната на регистрацията в Агенцията по вписванията – предвижда се тя да се извършва по имотни партиди, а не по данни за собственика, каза Павлова и допълни, че за поетапната реализация на нормативните промени ще се разчита на активността и съдействието на Министерството на правосъдието.

За първите три месеца от началото на мандата постигнахме съгласие и тепърва ще има идеи, свързани с промяна на Закона за устройство на територията, за които преди не срещнахме пълния консенсус, от една страна на Камара на строителите, от друга от страна на Камара на инженерите, посочи Лиляна Павлова. До края на годината ще има нов пакет промени в Закона за устройство на територията, с които допълнително ще бъде облекчен бизнесът, каза още тя и допълни, че ще бъдат задълбочени усилията в нетолерирането на незаконното строителство и по-ясното дефиниране на правомощията на местните власти в строителния процес.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us