Новини

Нанков за Карадере: Едно към едно

Изявление на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков във връзка с възлагане изработването на Общ устройствен план на община Бяла, включващ Карадере

Според промяната на Закона за устройство на територията от 2015 г. всички общини до 2019 г. трябва да имат общи устройствени планове, приемането на които преминава през определена процедура.

Заданието за възлагане на Общ устройствен план на Община Бяла е изработено от общината през 2014 г. Общият устройствен план, неговото предвиждане и неговото изработване ще даде ясна визия за устройството на община Бяла и ще даде възможност влезли в сила ПУП към дата на възлагането на ОУП, които противоречат на екологично или друго законодателство, да бъдат отменени или променени.

Заданието се съгласува със заинтересованите институции – МОСВ и с Националния институт за недвижимо културно наследство към министерство на културата. Получени са бележки по заданието от Министерството на културата, които са изпратени на Община Бяла, за да бъдат отразени. След като това бъде направено заданието ще бъде съгласувано с всички предвиждания на влезли в сила нормативни промени от 2014 г. досега, включително с предвижданията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за рестрикциите по отношение на застрояването в Зона А и Зона Б.

След процедиране одобряването на заданието предстои възлагане на изработване на общия устройствен план. Неразделна част от ОУП е оценката на съответствието съгласно закона за биологичното разнообразие и екологичната оценка според екозанодателството, които подлежат на обществено обсъждане.

Във връзка с получени сигнали за влезли в сила подробни устройствени планове, които допускат застрояване около плажовете, действително има такива, които са одобрени в периода 2004-2005 г. преди да влязат в сила рестрикции в екологичното законодателство. След обжалване от страна на Министерството на околната среда и водите са потвърдени от съда. Изпадаме в учудване защо представителите на екологичните организации се опитват да спрат изработването на общия устройствен план, тъй като действието на тези подробни устройствени планове без изработен общ устройствен план ще запази силата си и те могат да бъдат процедирани в инвестиционни проекти и в реални инвестиционни намерения. При възлагането на ОУП законът е категоричен, че той се съобразява с всички влезли в сила преди възлагането му общи устройствени планове, стига те да не противоречат на екологични или други специализирани норми. На база заданието за изработването на плана и съпътстващите оценки за съвместимост и екологична оценка, които подлежат на обществено обсъждане и широка обществена дискусия, тези подробни устройствени планове следва да бъдат променени, ако противоречат на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

При възлагане на ОУП съществува възможност да бъде наложена строителна забрана от кмета на общината за срок от две години. При възлагането на ОУП на Община Бяла ние ще препоръчаме налагането на такава строителна забрана за проблемните територии, като министърът на регионалното развитие и благоустройството може удължи тази забрана с една година.

В последната една година министерството върши немалка част от поетите ангажименти още през 2012 г., през предходния мандат, свързани с изготвянето на специализирани карти на Черноморското крайбрежие, които се изработват въз основа на одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри. Морски плаж „Карадере“ попада в землищата на гр. Бяла и с. Самотино. За землището на гр. Бяла кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени през 2006 г. За територията на морските плажове и дюните в землището на с. Самотино във връзка с изработването на специализираните карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени през 2014 г., а за останалата част от землището – през 2016 г. Специализираните карти и регистри за частта от морски плаж „Карадере“, попадаща в землището на гр. Бяла са приети през м. декември 2012 г., а за частта, попадаща в землището на с. Самотино – през м. май 2014 г. С изработването на специализираните карти и регистри се гарантира защита на обществения интерес в унисон с предвижданията на ЗУЧК.

МРРБ преди няколко месеца беше основен инициатор на създаването на концепцията, приета от Народното събрание, за екоплажа, като Карадере е част от тази концепция.

Изпитваме недоумение защо общественото недоволство на част от гражданските организации е насочено към МРРБ при положение, че спазвайки закона нашата единствена цел е да уредим по обективен начин отношенията между екологични организации, икономически и социални интереси, местната общност, местната власт, която по закон има най-сериозно правомощия при провеждането на инвестиционната и устройствената политика.

Появиха се спекулации в медиите, че МРРБ е загубила дела по отношение одобряване на тези подробни устройствени планове и влизането им в сила. Това не отговаря на истината. МРРБ не е губило и не е водило подобни дела, тъй като няма правомощия за това Такива дела имаше по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Варна, иницииран от страна на Министерството на околната среда и водите и те бяха спечелени от заинтересованата страна, изготвила тези ПУП. Съдът в началото на февруари месец е потвърдил тяхното действие, като е отхвърлил протеста на прокурора. Общият устройствен план, неговото предвиждане и неговото изработване ще даде ясна визия за устройството на община Бяла и ще даде възможност влезли в сила ПУП към дата на възлагането на ОУП, които противоречат на екологично или друго законодателство, да бъдат отменени или променени.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us